Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Katarzyna Zielińska

16 maja, 2017 - 12:36
Potwierdzenie woli zapisu oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przedszkola/szkoły
15 maja, 2017 - 15:53
Obowiązek zapewnienia dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
29 marca, 2017 - 14:00
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
17 marca, 2017 - 11:54
Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
Sześciolatek, który będzie realizował obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, przyjmowany jest do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
3 marca, 2017 - 12:05
Miejsce zamieszkania kandydata
W rekrutacji do przedszkoli i szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.
17 marca, 2017 - 11:00
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
Zgodnie z uchwałą nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.
1 marca, 2017 - 09:54
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
17 marca, 2017 - 11:00
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018
21 marca, 2017 - 15:12
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
15 stycznia, 2016 - 12:39
Oferta WCIES dla nauczycieli pracujących z 6-letnim uczniem w I klasie
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli - zachęca do korzystania z indywidualnych konsultacji z doradcami metodycznymi wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.