Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Do 7 kwietnia 2014 roku trwa rekrutacja uczestników do projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 8 kwietnia, 2014 - 14:33
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych oraz dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gosp. domowym”.

Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1) nieodpłatne udostępnienie 1000 gospodarstwom domowym spełniającym kryteria grupy docelowej 8.3, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2) wyposażenie 30 jednostek podległych m.st. Warszawie (w tym: m.in. biblioteki publiczne, instytucje kultury, miejskie placówki wsparcia dziennego, miejskie zespoły ognisk wychowawczych, miejski dom wsparcia seniorów) łącznie w 150 stanowisk komputerowych;
3) zapewnienie 1000 gospodarstwom domowym, 30 jednostkom podległym m.st. Warszawie
(150 stanowisk) dostępu do Internetu w trakcie realizacji projektu i w okresie jego trwałości;
4) wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania;
5) przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i oprogramowania, technologii cyfrowych, korzystania z Internetu.

Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Planowany termin realizacji - wiosna oraz jesień 2014 r.
W wyniku rekrutacji, do projektu zostanie zakwalifikowanych 1000 uczestników, którzy odbędą dwudniowe szkolenie stacjonarne z zakresu obsługi komputera i Internetu. Po zakończeniu zajęć, w drugim dniu szkolenia, zostanie bezpłatnie użyczony sprzęt komputerowy wraz z dostepem do Internetu. Planowany termin realizacji – lato oraz zima 2014 r.

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają obywatelstwo polskie,
2. Są mieszkańcami m.st. Warszawy – ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
3. Są uczniami I lub II klasy gimnazjum publicznego w roku szkolnym 2013/2014,
4. Nie mają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
5. Są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód netto na osobę za 2013 r. był niższy niż 1270 zł.

Nabór wniosków będzie trwał w okresie 6 marca – 7 kwietnia 2014 r., do godziny 15.00

Miejsce pobierania i składania Formularza wniosku – gimnazjum publiczne, do którego uczęszcza uczeń.
Formularz wniosku w wersji elektronicznej będzie dostępny od dnia 06.03.2014 pod adresem internetowym: http://wniosek.argos.um.warszawa.pl/.
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie oraz wzór Umowy uczestnictwa w wersji elektronicznej będą dostępne od dnia 06.03.2014 na stronie internetowej projektu:
http://argos.um.warszawa.pl/, a także do wglądu w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych

 

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m. st. Warszawy – ul. Canaletta 2, pok. nr 9
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
tel. (22) 443 02 76, (22) 443 02 77
e-mail:
argos@um.warszawa.pl

Więcej http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/argos-przeciwdzia-an...

Źródło informacji: