Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Projekt Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 30 września, 2014 - 14:57
Projekt Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie
Nabór wniosków: od 8 do 30 września 2014 r., do godziny 15.00. Informacja o projekcie

 

 
Miejsce pobierania i składania Formularza wniosku - szkoła publiczna, do której uczęszcza uczeń, a w przypadku uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjum do którego uczęszczał kandydat w roku szkolnym 2013/2014.
 
Formularz wniosku w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem internetowym:
http://wniosek.argos.um.warszawa.pl.
 
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie oraz wzór Umowy uczestnictwa w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej projektu http://argos.um.warszawa.pl,
a także do wglądu w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych
 
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:
posiadają obywatelstwo polskie,
są mieszkańcami m.st. Warszawy - ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
są uczniami V lub VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015,
nie posiadają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód na osobę za 2013 rok był niższy niż 1299 zł.  
Zakwalifikowany uczeń otrzyma nieodpłatnie:
laptop wraz z oprogramowaniem,
dostęp do Internetu przez 5 lat,
wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu i oprogramowania,
szkolenie.
Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:
 
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Canaletta 2, pok. nr 9
 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00
tel. (22) 443 02 76
 
Projekt "Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość"

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: