Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 11 grudnia, 2017 - 11:43
Ceremonia odbędzie się 15 grudnia 2017 r. o godz. 14 w sali konferencyjnej 206 Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Górskiego 7.

Ceremoniał składania ślubowania przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego określa USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela)


Art. 15. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”


Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg.”.