Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Straż Miejska m.st. Warszawy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 28 sierpnia, 2019 - 10:22
zaktualizowany: środa, 28 sierpnia, 2019 - 10:28
Straż Miejska m.st. Warszawy
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową Straży Miejskiej m.st. Warszawy na rok szkolny 2019/2020.

Założenia oferty programowej.

Działalność edukacyjna i informacyjna realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz minimalizację zachowań ryzykownych. Zajęcia edukacyjne w ramach n/w programów realizowane są w bieżącym roku szkolnym (wrzesień 2019 – czerwiec 2020).

Odbiorcy:

Dzieci i młodzież

Programy przygotowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego.

Rodzice

Proponujemy spotkania dla rodziców uczniów klas V - VIII szkół podstawowych oraz rodziców uczniów, podczas których koordynator ds. profilaktyki przeprowadzi prezentację jednego z poniższych tematów (do wyboru przez szkołę):
-  „Odpowiedzialność prawna nieletnich(aspekty prawa związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni lub odpowiedzialność w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).
-  „Środki psychoaktywne – jak można chronić swoje dziecko” (przedstawienie mechanizmów pozyskiwania oraz dostępności substancji psychoaktywnych, aspekty prawne, wskazanie gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc w sytuacji zaistnienia problemu).

Nauczyciele
Proponujemy:
1)      szkolenie dla nauczycieli -- „Zasady udzielania pierwszej pomocy” (wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora);
2)      konsultacje dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów na kartę rowerową - „Karta rowerowa bez tajemnic” (aspekty prawne  regulujące uzyskanie karty rowerowej, informacje oraz wskazówki dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych).

Seniorzy

Działania informacyjno-edukacyjne kierujemy również do osób starszych, które są realizowane przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej lub Domami Kultury na poszczególnych dzielnicach.  

„Bezpieczny senior”(zapoznanie z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa, wskazanie sposobów szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach,  informowanie jak zachować się w takich sytuacjach; warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – wykłady w formie prezentacji multimedialnych oraz praktyczne ćwiczenia na fantomach).

Ocena realizacji programów profilaktycznych.

Bieżąca realizacja programów profilaktycznych podlega ocenie przez pedagoga szkolnego oraz wymianie spostrzeżeń pomiędzy kadrą pedagogiczną a prowadzącymi zajęcia strażnikami miejskimi w zakresie treści i formy realizowanych zajęć.

Koordynator ds. profilaktyki prowadzi dokumentację realizowanych zajęć w formie tzw. kart klas/grup/, na których odnotowuje termin, temat zajęć oraz informacje dotyczące pracy uczestników na zajęciach Zrealizowane zajęcia potwierdzane są w karcie pieczatką i podpisem osoby upoważnionej ze strony placówki oświatowej.

Udział placówek oświatowych w programach.

Po zapoznaniu się z ofertą programową Straży Miejskiej, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny zgłasza pisemnie chęć współpracy ze Strażą w zakresie wybranych programów. W treści zgłoszenia prosimy wskazać osobę do kontaktu oraz numer telefonu.

Realizacja poszczególnych programów zawartych w ofercie odbywa się we współpracy koordynatora ds. profilaktyki zdyrekcją,  pedagogiem szkolnym lub nauczycielem i polega na ustaleniu terminu, formy i przebiegu spotkania informacyjno-edukacyjnego.

Pedagog, przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez strażników, ma obowiązek zapoznać się z materiałami na podstawie których zajęcia te są prowadzone (wgląd do scenariuszy zajęć, obejrzenie materiałów filmowych, rozmowa z prowadzącym nt. zakresu tematycznego zajęć).

Tematy  zajęć:

 • Zajęcia dla dzieci z grup 5-latków w przedszkolach:

Kto mnie chroni i pomaga (zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych).
1 godzina lekcyjna dla każdej grupy. Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

 • Zajęcia dla dzieci z klas 0 realizujących obowiązek szkolny w  przedszkolach i szkołach podstawowych:

„Umiem wezwać pomoc” (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia).

„Zasady bezpiecznej zabawy” (bezpieczeństwo w domu, na placu zabaw).
1 godzina lekcyjna z każdego tematu, 1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy. Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

 •  Zajęcia dla uczniów I klas szkół podstawowych:

„Bezpieczna droga do szkoły”(zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze).

„Spotkanie z nieznajomym (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi).

„Czy pies musi ugryźć?”  (zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki właściciela psa).
1 godzina lekcyjna z każdego tematu; 1-3 tematy do wyboru dla każdej klasy. Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

 • Zajęcia dla uczniów II klas szkół podstawowych:

„Uczymy się żyć bez przemocy” (kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej).
2 godziny lekcyjne dla każdej klasy - zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku. Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

 • Zajęcia dlauczniów III klas szkół podstawowych:

„Przyjaciele zwierząt” (prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolnożyjących).
1 godzina lekcyjna dla każdej klasy. Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

 • Zajęcia dlauczniów IV i V  klas szkół podstawowych (lub grup uczniów) przygotowujących się do egzaminów na kartę rowerową:

Rowerowy ruch drogowy”

I.  Zajęcia teoretyczne - przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.
2 – 3 godziny lekcyjne dla każdej klasy realizowane w odstępie czasowym. Realizacja: wrzesień 2019 – marzec 2020.

II. Zajęcia praktyczne - ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem, pomoc przy egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie  stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10. Realizacja: wrzesień – październik 2019 oraz marzec – czerwiec 2020.

 • Zajęcia dlauczniów V klas szkół podstawowych:

„Bezpieczeństwo w sieci” (bezpieczne korzystanie z Internetu, problem cyberprzemocy).
1  godzina lekcyjna dla każdej klasy.Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

 • Zajęcia dlauczniów VI klas szkół podstawowych:

Wiem – pomagam - ratuję” (zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia, skaleczenia, omdlenia).
2 godziny lekcyjne dla każdej klasy - zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku. Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

Zajęcia dlauczniów VII klas szkół podstawowych:

 „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich).

1 godzina lekcyjna dla każdej klasy. Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

 

 • Zajęcia dlauczniów I klas szkół ponadpodstawowych:                                                 

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”  (odpowiedzialność, uprawnienia, obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawa). 1  godzina lekcyjna dla jednej klasy. Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

„Teatr na Straży” -  interaktywny teatr profilaktyczny zaprasza na:

 1. Spektakl edukacyjny pt. „Florka, która pogodziła serce z rozumem” .

Zapraszamy na trzecią edycję przygód Florki, która tym razem poszukuje odpowiedzi na pytanie  „Jak obronić kogoś, komu dzieje się krzywda?”.
Spektakl ma na celu uwrażliwienie młodych widzów na problemy i trudną sytuację osób doświadczających przemocy, rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów przemocy rówieśniczej i własciwego reagowania na nią z pozycji świadka zdarzenia, poszukiwanie konstruktywnych sposobów przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w klasie, zwiekszenie wrażliwości na krzywdę innych, kształtowanie postawy empatii a tym samym budowanie wzajemnego zaufania, otwarcia i tolerancji.

Projekt dla uczniów III klas szkół podstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu:  do 60 min.

Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 100 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.
Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).
O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).
Realizacja: październik 2019 – czerwiec 2020.

 1. Spektakl prowadzony metodą Teatru Forum pt.Domino (problematyka związana
  z substancjami psychoaktywnymi w środowisku młodzieży  m.in. narkotyków nowej generacji czyli  dopalaczy).

Projekt dla uczniów VIII klas szkół podstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu:  do120 min.

Jeden spektakl jest realizowany z udziałem dwóch - trzech klas (lub grupy 40 - 80 uczniów) zgłoszonych z danej szkoły. Każda szkoła ma możliwość uczestniczenia tylko w jednym spektaklu.

Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 20 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).

O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).

Realizacja: październik 2019 – czerwiec 2020.

Spektakl „Domino”  porusza problemy młodego człowieka, który ma swoje marzenia i poszukuje akceptacji w grupie rówieśniczej. Jednak nie znajduje wsparcia w najbliższym otoczeniu i poszukuje różnych dróg rozwiązania. Czy mu się to uda? Czy jego wybory będą dla niego dobre…?

Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mają możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera. Daje im to możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Spektakl Teatru Forum służy rozwojowi umiejętności społecznych uczniów oraz zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych. Przekazuje racjonalną ekspresję radzenia sobie z opresją. Forma spektaklu różni się od tradycyjnego teatru tym, że nie ma zakończenia tylko daje możliwość dopisania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje w których uczestniczy uczeń - aktor. Podczas interwencji uczeń ma możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.

ZGŁASZANIE  ZAPOTRZEBOWAŃ   NA   ZAJĘCIA 

W terminie do 31.10.2019 r. placówki przesyłają swoje zgłoszenia pocztą lub faksem:

adres:     Straż  Miejska m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki
               01-170 Warszawa,  ul. Młynarska 43/45.

fax:        0-22 598 60 25;   0-22 598 60 78

Zasady zgłaszania na zajęcia  „Rowerowy ruch drogowy”

1). W zgłoszeniach pisemnych na zajęcia teoretyczne należy wskazać nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę rowerową podając jego imię i nazwisko oraz bezpośredni nr telefonu.
2). W sprawie umawiania terminów na ćwiczenia praktyczne i egzaminy na kartę rowerową na terenie Miasteczka przy ul. Sołtyka 8/10  lub egzaminy na terenie placówki, prosimy kontaktować się telefonicznie: 022 598 60 31/32,  723 986 086, 723 986 198 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15).
Liczba tych terminów jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.
3).  Podczas egzaminów praktycznych (na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz
w placówce) wymagana jest obecność nauczyciela (lub innej osoby) posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. 

Zgłoszenia w formie mailowej lub kierowane bezpośrednio do koordynatorów ds. profilaktyki – nie będą przyjmowane.

Zastrzegamy sobie  prawo do odmowy realizowania zgłoszeń złożonych po wskazanym terminie, tj. po 31 października 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że realizacja liczby godzin w/w programów będzie na bieżąco ustalana z dyrektorami lub pedagogami szkolnymi, a w przypadku dużej ilości nadesłanych zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość realizacji programów w zmniejszonej liczbie godzin.

Zapraszamy do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską m.st. Warszawy  działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży J

Pliki do pobrania: