Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zespół ds. interwencji kryzysowej

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 12 września, 2017 - 12:59
Zadaniem zespołu jest opiniowanie i rekomendowanie dyrektorowi Biura Edukacji formy interwencji oraz współpraca z koordynatorami interwentów i mediatorów w celu efektywnego udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Procedury związane z występowaniem sytuacji kryzysowych lub konfliktowych w szkołach.

Zespół ds. interwencji kryzysowej został powołany Zarządzeniem Nr 690/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. interwencji kryzysowej dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa oraz Zarządzenia Nr 11/2016 Dyrektora Biura Edukacji z dnia 8 listopada 2016 r.

Celem Zespołu jest stworzenie spójnego systemu udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy koordynuje pracę grupy interwentów wchodzących w skład Zespołu ds. interwencji kryzysowej.

Sytuacje kryzysowe lub konfliktowe

wymagające niezwłocznego zawiadomienia Biura Edukacji i bezwzględnego zastosowania procedury postępowania w sytuacji kryzysowej, takie jak np.:

 • nagłe zdarzenia niebezpieczne dla zdrowia i życia (np. skażenia środowiska, powódź, rozlanie się niebezpiecznej substancji w otoczeniu szkoły, pożar),

 • wydarzenia traumatyczne (np. samobójstwa, zabójstwa, nieszczęśliwe wypadki na imprezach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym wypadki śmiertelne),

 • akty terroryzmu (np. podłożenie bomby, napad z bronią, przetrzymywanie zakładników),

 • strajki.

  Interwenci kryzysowi mogą udzielić pomocy w wymienionych wyżej sytuacjach, a także w przypadkach takich jak:

 • akty przemocy (np. fizyczne, psychiczne, seksualne),

 • przewlekłe konflikty,

  Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej:

  Należy opracować wewnętrzną procedurę postępowania w sytuacji kryzysowej/konfliktowej dla szkoły/placówki, a także powołać zespół kryzysowy.

  Podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej można korzystać z procedur opisanych w poradniku: „Kryzys, szybkie reagowanie”.

  O wystąpieniu nagłej sytuacji kryzysowej należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby interwencyjne oraz organ prowadzący (WOW, BE).

  Zawiadomienia Biura Edukacji (telefonicznie, faxem lub mailowo) dyrektor lub inna osoba zatrudniona w placówce, musi dokonać za pośrednictwem:

 • WOW w przypadku placówek prowadzonych przez dzielnice,
 • odpowiedniego wydziału Biura Edukacji w przypadku szkół/placówek prowadzonych przez BE.

Zgłoszenia przyjmują:

Katarzyna Cuber: 22 44 33 527 (pon. – pt. 8.00 – 16.00); 519 066 070 (całodobowo)

Marta Grycel: 22 44 33 545 (pon. – pt. 8.00 – 15.00).

kcuber@um.warszawa.pl lub mgrycel@um.warszawa.pl,

Procedura zgłoszenia potrzeby przeprowadzenia interwencji lub mediacji

Interwencje i/lub mediacje przeprowadzane przez członków Zespołu ds. interwencji kryzysowej, powołanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, mogą być przeprowadzane wyłącznie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym.

Zgłoszenia do Biura Edukacji może dokonać dyrektor placówki lub inna osoba zatrudniona w placówce, pracownik WOW, burmistrz dzielnicy.

Zgłoszenie należy przesłać na KARCIE ZGŁOSZENIA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA INTERWENCJI LUB MEDIACJI W SZKOLE/PLACÓWCE (załącznik nr 1) zgodnie z procedurą postępowania w sytuacji kryzysowej.

Decyzję o podjęciu interwencji i/lub mediacji z udziałem interwentów podejmuje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Zespołu ds. interwencji kryzysowej, zawiadamiając o decyzji odpowiednio: naczelnika WOW, dyrektora szkoły/placówki i koordynatora interwentów.

Decyzję o zakończeniu interwencji i/lub mediacji z udziałem interwentów podejmuje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Zespołu ds. interwencji kryzysowej.

Przebieg interwencji reguluje „Tabela procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych w szkołach/placówkach m.st. Warszawy” (załącznik nr 2)

Sprawozdanie z przeprowadzonej interwencji i/lub mediacji, sporządzone przez odpowiedniego koordynatora, otrzymuje Zespół ds. interwencji kryzysowej w Biurze Edukacji. Po zakończeniu interwencji/mediacji szkoła/placówka pozostaje pod opieką odpowiedniej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przy współpracy WOW dla Dzielnicy.

Integralną częścią powyższego dokumentu są załączniki:

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia potrzeby przeprowadzenia interwencji lub mediacji w szkole/placówce

Załącznik nr 2 - Tabela procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych w szkołach/placówkach m.st. Warszawy

Załącznik nr 3 - Karta sprawozdania z interwencji/mediacji

Załącznik nr 4 - Definicje pojęć dotyczących sytuacji kryzysowych/konfliktowych w szkole

Autor treści: 

Pliki do pobrania: