Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zespół ds. interwencji kryzysowej

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 12 grudnia, 2016 - 08:40
Zadaniem zespołu jest opiniowanie i rekomendowanie dyrektorowi Biura Edukacji formy interwencji oraz współpraca z koordynatorami interwentów i mediatorów w celu efektywnego udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych w szkołach i placówkach oświatowych.

W załącznikach udostępniamy zarządzenie dyrektora Biura Edukacji o powołaniu Zespołu, a także wzorce kart zgłoszenia sytuacji kryzysowej lub konfliktowej oraz sprawozdania z interwencji lub mediacji. Zarządzenie wprowadza również zaktualizowaną tabelę komunikowania się uczestników procesu rozwiązywania wymagających działania sytuacji oraz opisane niżej procedury i definicje.

Procedury związane z występowaniem sytuacji kryzysowych lub konfliktowych w szkołach

Zespół ds. interwencji kryzysowej został powołany Zarządzeniem Nr 690/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. interwencji kryzysowej dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Celem Zespołu jest stworzenie spójnego systemu udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy koordynuje pracę grup interwentów lub mediatorów wchodzących w skład zespołu ds. interwencji

Sytuacje kryzysowe lub konfliktowe

wymagające niezwłocznego zawiadomienia BE i bezwzględnego zastosowania procedury postępowania w sytuacji kryzysowej, takie jak np.:

 • nagłe zdarzenia niebezpieczne dla zdrowia i życia (np. skażenia środowiska, powódź, rozlanie się niebezpiecznej substancji w otoczeniu szkoły, pożar),
 • wydarzenia traumatyczne (np. samobójstwa, zabójstwa, nieszczęśliwe wypadki na imprezach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym wypadki śmiertelne),
 • akty terroryzmu (np. podłożenie bomby, napad z bronią, przetrzymywanie zakładników),
 • strajki.

Interwenci kryzysowi/mediatorzy mogą udzielić pomocy w wymienionych wyżej sytuacjach, a także w przypadkach takich jak:

 • akty przemocy (np. fizyczne, psychiczne, seksualne),
 • przewlekłe konflikty,

Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej:

Należy opracować wewnętrzną procedurę postępowania w sytuacji kryzysowej/ konfliktowej dla szkoły/placówki, a także powołać zespół kryzysowy.

Podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej należy korzystać z procedur opisanych w poradniku: „Kryzys, szybkie reagowanie”.

O wystąpieniu nagłej sytuacji kryzysowej należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby interwencyjne oraz organ prowadzący (WOiW, BE).

Zawiadomienia Biura Edukacji (telefonicznie, faxem lub mailowo) dyrektor lub inna osoba zatrudniona w placówce, musi dokonać za pośrednictwem:

 • WOiW w przypadku placówek prowadzonych przez dzielnice,
 • odpowiedniego wydziału Biura Edukacji w przypadku szkół/placówek prowadzonych przez BE.

Zgłoszenia przyjmują:

Zgłoszenia przyjmują:

Katarzyna Cuber: 22 44 33 527 (pon. – pt. 8.00-16.00); 519 066 070 (całodobowo)

Monika Kociszewska: 22 44 33 553 (pon. – pt. 8.00-15.00).

kcuber@um.warszawa.pl lub mkociszewska@um.warszawa.pl ,

fax. 22 443 3512, 22 443 3502  – z adnotacją KRYZYS.

 

Procedura zgłoszenia potrzeby interwencji lub mediacji

Interwencje i/lub mediacje przeprowadzane przez członków Zespołu ds. interwencji kryzysowej, powołanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, mogą być przeprowadzane wyłącznie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym.

Zgłoszenia do Biura Edukacji może dokonać dyrektor placówki lub inna osoba zatrudniona w placówce, pracownik WOiW, burmistrz dzielnicy.

Zgłoszenie należy przesłać na karcie zgłoszenia sytuacji kryzysowej/konfliktowej (załącznik nr 1) zgodnie z procedurą postępowania w sytuacji kryzysowej.

Decyzję o podjęciu interwencji z udziałem interwentów lub mediatorów podejmuje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. interwencji kryzysowej, zawiadamiając o decyzji naczelnika WOiW, dyrektora szkoły/placówki i koordynatora interwentów i/lub mediatorów.

Decyzję o zakończeniu interwencji z udziałem interwentów lub mediatorów podejmuje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. interwencji kryzysowej.

Przebieg interwencji reguluje „Tabela procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych w szkołach/placówkach m.st. Warszawy” (załącznik nr 2)

Sprawozdanie z przeprowadzonej interwencji i/lub mediacji, sporządzone przez odpowiedniego koordynatora, otrzymują: Naczelnik WOiW, Dyrektor PPP i Zespół ds. interwencji kryzysowej w BE.

Po zakończeniu interwencji/mediacji szkoła/placówka pozostaje pod opieką odpowiedniej PPP , przy współpracy WOiW dla Dzielnicy.

Definicje pojęć dotyczących sytuacji kryzysowych/konfliktowych w szkole

Konflikt

ma miejsce wtedy, gdy dwie (lub więcej) osoby (lub grupy) wzajemnie od siebie zależne, spostrzegają niemożliwe do pogodzenia różnice interesów, niemożnioość zdobycia ważnych dóbr, niemożność realizacji istotych potrzeb lub wartości i podejmują działania, żeby zmienić tę sytuację. W wyniku tych działań konflikt ulega eskalacji, złagodzeniu lub rozwiązaniu.

 

Kryzys

to sytuacja trudna, której rozwiązanie przekracza aktualne możliwości, świadome i dostępne zasoby jednostki lub organizacji. Kryzys występuje nagle i wykracza swymi konsekwencjami poza określoną grupę społeczną. Zagraża poczuciu bezpieczeństwa i zaufania w określonych grupach. Charakteryzuje się nagłością występowania, dokuczliwością i szeroka skalą zjawiska.

 

Mediacja

to interwencja w spór, dokonywana przez akceptowaną, bezstronną, neutralną „trzecią stronę”, czyli mediatora. Mediacja wymaga zgody i akceptacji stron konfliktu. To proces dobrowolny i poufny, w którym mediator kontroluje proces rozwiązywania konfliktu, chroni przed jego eskalacją, pomaga stronom zrozumieć problem, dokonać analizy konsekwencji różnych rozwiązań. W przypadkach bardzo silnego konfliktu może pośredniczyć w komunikacji między stronami, które nie chcą spotkać się przy jednym stole. Wybór rozwiązania i opracowanie końcowego porozumienia zależy od uczestników procesu, nie od mediatora.

 Negocjacje

to bezpośrednie rozmowy, których celem jest osiągnięcie porozumienia lub rozwiązanie problemu. Porozumienie zostaje zawarte wówczas, gdy zostanie zaakceptowane przez wszystkie strony. Przebieg negocjacji oraz treść zawartego porozumienia zależą wyłącznie od bezpośrednich uczestników.

Facylitacja

to koordynacja działań uczestników sporu lub konfliktu interesów i  wspomaganie procesów grupowych zachodzących podczas dochodzenia do wspólnego rozwiązania problemu czy podjęcia decyzji przez bezstronną osobę.

 • Interwencja kryzysowa ma charakter krótkoterminowy.
 • Mediacja jest procesem (w zależności od rodzaju konfliktu, źródeł, poziomu eskalacji może mieć charakter krótko lub długoterminowy. Zawsze wymaga zgody wszystkich stron konfliktu).
 • Możliwa jest sytuacja, wymagająca interwencji zarówno interwenta jak mediatora .
Autor treści: 

Pliki do pobrania: