Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

"Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2015/2016

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 11 września, 2015 - 12:20

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 938) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz w klasach IV techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników "Wyprawka szkolna".

Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej, oraz klasy I gimnazjum.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w szkołach podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjach, z wyjątkiem klasy I, lub szkołach ponadgimnazjalnych mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 10 września 2015 r.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

a) wzory wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z instrukcją ich wypełniania:

- druk nr 1 dotyczący uczniów klasy III szkoły podstawowych oraz uczniów klasy IV technikum,

- druk nr 2 dotyczący uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej, oraz klasy I gimnazjum.

b) wzory tabel zawierające dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, które dyrektor powinien złożyć w Urzędzie Dzielnicy / Miejskim Biurze Finansów Oświaty- łącznie 4 tabele (§ 5 ust.1 rozporządzenia).

Źródło informacji: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: