Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat 5

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 5 lipca, 2016 - 12:32
15 lipca br. o godz. 13.00 w samorządowych gimnazjach zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Informacja, do której placówki kandydat został zakwalifikowany, dostępna będzie też w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie kandydata.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA


Kandydaci zakwalifikowani składają do 19 lipca br. do godz. 15:00 oryginały wymaganych dokumentów – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (nie dotyczy kandydatów do szkół obwodowych, którzy złożyli oryginały na wcześniejszym etapie).

WAŻNE: w przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (niepotwierdzenia woli), kandydat nie zostanie przyjęty do tego gimnazjum.

21 lipca br. o godz. 13:00 w samorządowych gimnazjach zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Informację tę będzie można również uzyskać w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie kandydata.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgodnie z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty:

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. od 21 lipca br., rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w gimnazjum z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Tagi: