Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Poświadczanie zgodności kopii z oryginałem świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora szkoły

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 23 czerwca, 2017 - 15:52

Szanowni Państwo,

Poświadczanie zgodności kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego reguluje § 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z dnia 18 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 170 z późn. zm.):
2. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.
3. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.