Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat w sprawie zaświadczeń lekarskich dla uczniów zakwalifikowanych do techników i branżowych szkół I stopnia

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 7 lipca, 2017 - 16:02

Zgodnie z komunikatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty umieszczonym na stronie internetowej http://www.kuratorium.waw.pl/ -  jeśli wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu nie będzie możliwe w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu wizyty lekarskiej ustalonego przez ośrodek zdrowia), wówczas kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni ,w terminie do 14 lipca do godz. 12.00, powinni złożyć oświadczenie  informujące o braku możliwości  przedłożenia  w terminie ww. zaświadczenia wraz z datą wyznaczonego badania lekarskiego. Oświadczenie należy złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.Po uzyskaniu zaświadczenia kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.). Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności.