Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Listy zakwalifikowanych, potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 6 lipca, 2018 - 11:47

6 lipca o godz. 12:00 szkoły ponadgimnazjalne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydat będzie mógł sprawdzić czy został zakwalifikowany do szkoły:

  • na listach wywieszonych w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • logując się na swoje konto na stronie elektronicznego systemu rekrutacji https://warszawa.edu.com.pl,
  • za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! – dla użytkowników systemu Android i IOS

Od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły potwierdzają wolę przyjęcia dostarczając do szkoły:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe:

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00 wydają skierowania kandydatom z list zakwalifikowanych (którzy takiego skierowania nie otrzymali wcześniej) na badania do lekarza medycyny pracy, który wystawia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć w szkole do 12 lipca do godz. 10.00. Jeżeli wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu nie będzie możliwe w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu wizyty lekarskiej ustalonego przez ośrodek zdrowia), wówczas kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 12 lipca do godz. 10.00, powinni złożyć oświadczenie  informujące o braku możliwości  przedłożenia  w terminie ww. zaświadczenia wraz z datą wyznaczonego badania lekarskiego. Oświadczenie należy złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Po uzyskaniu zaświadczenia kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.). Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności (zgodnie z komunikatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty umieszczonym na stronie internetowej http://www.kuratorium.waw.pl/).