Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wykaz wolnych miejsc.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 18 sierpnia, 2020 - 13:57
zaktualizowany: środa, 19 sierpnia, 2020 - 08:38
Uwaga! W środę, 19 sierpnia ostatni etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – listy kandydatów

 

19 sierpnia, godz. 14.00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 Kandydat będzie mógł sprawdzić, czy został przyjęty:

  • logując się na swoje konto na stronie elektronicznego systemu rekrutacji: https://warszawa.edu.com.pl
  • na listach wywieszonych w szkołach ponadpodstawowych
  • za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO!

 Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany na stronie Biura Edukacji 19 sierpnia o godz. 16.00.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży  
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół
na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 nieprowadzone jest postępowanie uzupełniające.

 

Procedura odwoławcza:

Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów,
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły publicznej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
o którym mowa powyżej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły publicznej służy skarga do sądu administracyjnego.