Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 13 maja, 2020 - 14:42
zaktualizowany: czwartek, 14 maja, 2020 - 12:25
W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

1)      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2)      Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dniod dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

3)      W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4)      Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5)      Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.