Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2017/2018

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 24 maja, 2017 - 08:06

 

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2017/2018

 

Data

Etap rekrutacji, czynność rodzica*kandydata

od

do

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 

od 15 maja

 

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z ofertą szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

 

System rekrutacyjny dostępny pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

 

UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

 

 

22 maja

 

 

 31 maja,

do godz. 1300

 

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego:

  • wypełniają wniosek oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów,
  • wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych składają w  szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

Uwaga!

1.W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

 

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

a) wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);

c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d) objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

 

3. Dokumentem potwierdzającym, której uczniem szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata w tym zakresie (wzór takiego oświadczenia zostanie zamieszczony w systemie w plikach do pobrania i instrukcjach).

 

 

6 czerwca godz. 900

 

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, która prowadzi oddział dwujęzyczny umieszczony na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

 

Uwaga!

Tylko szkoła podstawowa  pierwszego wyboru może wpisać kandydatowi wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych w systemie.

 

 

12 czerwca godz. 1300

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również po zalogowaniu się do systemu na swoje konto.

 

 

19 czerwca

 

20 czerwca do godz. 1500

 

Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych.

W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:

•           złożyć pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru (anulowany wniosek można edytować);

•           wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne);

•           wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek ponownie złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

 

23 czerwca

 

27 czerwca do godz. 1300

 

  1.    Wszyscy Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru;
  2. Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tę informację samodzielnie do systemu.

 

Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa  w szkole podstawowej pierwszego wyboru kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

 

 

3 lipca godz. 1400

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 

4 lipca

 

5 lipca do godz. 1500

 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli uczęszczania do danego oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

 

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa  w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

 

 

6 lipca godz. 1300

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

od 6 lipca godz. 1300

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

7 lipca od godz. 1300

 

 

  • Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.
  • Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

 

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik harmonogram_dla_kandydata_2017.docx26.58 KB