Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat nr 4

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 6 lipca, 2018 - 10:49
Listy kandydatów, potwierdzanie woli, procedura odwoławcza

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

2 lipca br. o godz. 14.00 w szkołach podstawowych prowadzących rekrutację do klas VII dwujęzycznych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych. Informacja, do której placówki kandydat został zakwalifikowany, dostępna będzie też w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie kandydata.

 

POTWIERDZENIE WOLI

Kandydaci zakwalifikowani składają do 4 lipca br. do godz. 15:00 oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII.

WAŻNE: w przypadku niezłożenia oryginału świadectwa w terminie (tj. niepotwierdzenia woli), kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

 

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

5 lipca br. o godz. 13:00 w samorządowych szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych. Informację tę będzie można również uzyskać w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na konto kandydata.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgodnie z art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i 949):

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. od 5 lipca br., rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkole podstawowej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.