Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 4 lipca, 2019 - 11:04
zaktualizowany: czwartek, 4 lipca, 2019 - 11:26

4 lipca br. o godz. 13:00 w samorządowych szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych. Informację tę będzie można również uzyskać w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na konto kandydata.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się 4 lipca br.
Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.