Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wyniki naboru do klas VII dwujęzycznych szkół podstawowych oraz procedura odwoławcza

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 2 lipca, 2020 - 11:21
zaktualizowany: czwartek, 2 lipca, 2020 - 11:21

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

2 lipca br. o godz. 13.00 w szkołach podstawowych prowadzących rekrutację do klas VII dwujęzycznych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych. Informacja, do której placówki kandydat został zakwalifikowany, dostępna będzie też w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie kandydata.

POTWIERDZENIE WOLI
Kandydaci zakwalifikowani składają do 3 lipca br. do godz. 15:00 oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII.

WAŻNE: w przypadku niezłożenia oryginału świadectwa w terminie (tj. niepotwierdzenia woli), kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

6 lipca br. o godz. 13:00 w samorządowych szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych. Informację tę będzie można również uzyskać w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na konto kandydata.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgodnie z art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910):

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. od 5 lipca br., rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkole podstawowej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.