Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 3 marca, 2017 - 12:06

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

do 24 marca

 

Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w klasie I.

 

29 marca (od godz. 13.00)

10 kwietnia

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie

29 marca

11 kwietnia

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano  oddziały integracyjne.

31 marca

5 kwietnia

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

6 kwietnia

(godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

15 maja

(godz. 13.00)

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 maja

(od godz. 13.00)

19 maja (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w  szkole, do której zostało zakwalifikowane.

23 maja

(godz. 13.00)

Opublikowanie list kandydatów  przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 23 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Postępowanie uzupełniające do klas I
w szkołach podstawowych

20 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

20 czerwca

godz. 16.00

25 czerwca (do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

 

20 czerwca

 

26 czerwca (do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

22 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

 

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

23 czerwca

(do godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

30 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

30 czerwca

(od godz. 13.00)

5 lipca (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

7 lipca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 7 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Autor treści: 

Pliki do pobrania: