Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Potwierdzenie woli zapisu oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 20 kwietnia, 2018 - 14:48

Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają – w terminie od 20 do 27 kwietnia br. – w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdzenie woli zapisu. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.

7 maja br. w szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas I. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.