Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nowa uchwała dotycząca opłat za przedszkola

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 7 lipca, 2014 - 14:01

Na mocy art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.) obowiązująca dotychczas uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy traci moc z dniem 31 sierpnia 2014 r. W związku z koniecznością wprowadzenia nowych regulacji w prawie lokalnym, w dniu 26 czerwca 2014 roku Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę nr LXXXIV/2166/2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Nowa uchwała wprowadza od dnia 1 września 2014 roku dwie korzystne dla rodziców zmiany w stosunku do stanu prawnego dotychczas obowiązującego:

1. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (czyli po godz. 13.00), wynosić będzie 1 zł, przy czym jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę opłata ulegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu. Oznacza to, że opłata za ostatnią godzinę świadczeń będzie wnoszona proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, a nie jak dotychczas 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Przykładowo, jeżeli dziecko odebrane zostanie z przedszkola o godz. 16.15 opłata za ten dzień wyniesie 3 zł za 3 godziny oraz 25 groszy za 15 minut – razem 3,25 zł. W roku szkolnym 2013/2014 opłata w opisanym przypadku wynosiła 4 zł, gdyż za ostatnie 15 minut pobytu po godzinie 16.00 liczona była pełna złotówka.W związku z wprowadzoną zmianą konieczne jest zmodyfikowanie przez przedszkola systemów elektronicznych ewidencjonujących czas pobytu dzieci oraz wspomagających naliczanie opłat miesięcznych, tak aby opłata za ostatnią godzinę pobytu dziecka naliczana była proporcjonalnie.

2. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 nowej uchwały zwalnia się z opłaty za przedszkole dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (a więc dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty). Wprowadzenie nowej ulgi jest szczególnie istotne ze względów społecznych. Ulga ta ma również charakter prorodzinny.

Zawarte w nowej uchwale Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 roku regulacje prawne powielają dotychczasowe przepisy określające, iż:

a) przedszkola świadczą usługi bezpłatnie od momentu ich otwarcia do godziny 13.00 (w praktyce jest to co najmniej 6 godzin dziennie, a zatem co najmniej jedną godzinę więcej niż ustawowe minimum),

b) bezpłatnie z przedszkoli korzystają:

 • dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wychowankowie rodzinnych domów dziecka działających na terenie m.st. Warszawy,
 • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego działających na terenie m.st. Warszawy,
 • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,

c) z 50% ulgi w opłacie korzystają dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%, ale nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

d) z 25% ulgi w opłacie korzystają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do innych:

 • przedszkoli na terenie m.st. Warszawy,
 • punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy,
 • zespołów wychowania przedszkolnego na terenie m.st. Warszawy,
 • żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko tych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,
 • dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

(ulga opisana w pkt d obejmuje także dzieci niespokrewnione, ale będące pod opieką jednego opiekuna prawnego).

 Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.) rodzice zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty przedstawiają dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia tylko w formie oświadczenia.