Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sprawdzian szóstoklasistów - Warszawa nadal najlepsza

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 24 sierpnia, 2015 - 13:22
zaktualizowany: czwartek, 27 sierpnia, 2015 - 08:54
Warszawscy szóstoklasiści w dotychczas przeprowadzonych sprawdzianach zawsze uzyskiwali najlepsze wyniki wśród polskich miast. Różnica między wynikami warszawiaków a średnią ogólnopolską wzrasta.

Warszawa i Mazowsze na tle kraju
Pierwszy z poniższych wykresów pokazuje wyniki szóstoklasistów z Warszawy i Mazowsza z ostatnich 12 lat. Różnica między wynikami kilkunastu tysięcy Warszawiaków a około 400 tysiącami szóstoklasistów z całej Polski jest duża i wciąż rośnie, mimo coraz powszechniejszego dostępu do internetowych żródeł wiedzy i porad. Równie duża jest różnica między średnimi wynikami uczniów z Warszawy i z Mazowsza, mimo iż warszawiacy stanowią około 30% zdających w całym regionie, a wraz z otaczającymi Warszawę powiatami stanowią większość zdających w województwie mazowieckim.

Na średni wynik warszawskich szóstoklasistów składają się wyniki uczniów 263 szkół podstawowych, w tym 170 samorządowych szkół obwodowych, 9 samorządowych szkół specjalnych, integracyjnych i sportowych, a także 84 prowadzonych przez inne podmioty: prywatnych, społecznych oraz państwowych szkół artystystycznych. Pełniejszy obraz daje analiza różnic i tendencji zmian wyników uzyskiwanych przez uczniów poszczególnych szkół w różnych przekrojach: według typu szkoły, jej lokalizacji oraz sposobu rekrutacji dają znacznie pełniejszy obraz. Przekroje te zostaną omówione w osobnych materiałach, poświęconych każdemu z nich z osobna.

 Warszawa: +0,5 w 2004; +0,6 w 2014; Mazowsze odpowiednio +0,1 i +0,15

Warszawa na tle innych wielkich miast
Drugi wykres przedstawia wyniki warszawskich uczniów w porównaniu z rówieśnikami z innych wielkich miast.

 Sprawdzian 2004-2015, Warszawa zawsze najlepsza w grupie największych miast

 

Informacja ta jest pierwszym odcinkiem cyklu omawiającego najważniejsze dane o warszawskiej oświacie.

Warto więc poświęcić w nim kilka słów stosowanym w Biurze Edukacji metodom opracowania i prezentacji danych dotyczących egzaminów zewnętrznych.

Na początek kilka słów o porównywaniu wyników egzaminów.
Wszystkie dane do powyższych wykreśów pochodzą z publicznie dostępnych sprawozdań Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Publikują one średnie wyniki uzyskane przez różne grupy zdających, a dla wyników ogólnopolskich i wojewódzkich - również odchylenie standardowe jako miarę ich rozrzutu. W ostatnich latach publikują także informacje o wyniku środkowym (medianie) oraz histogramy rozkładu wyników uzyskanych w poszczególnych województwach, ale już nie w skali miast, powiatów lub gmin. Wszystkie te dane podawane są w skalach punktowych lub procentowych opisujących bezwzględne wyniki uzyskane w danej edycji egzaminu, co bardzo utrudnia porównywanie wyników z poszczególnych lat.

Oba powyższe wykresy pokazują więc średnie wyniki egzaminów w tak zwanej skali Z, w której średniemu wynikowi wszystkich zdających w danym roku w całym kraju przypisano wartość zero, a wynikowi lepszemu od średniego o wartość odchylenia standardowego dla wszystkich zdających - wartość 1. Skala ta pozwala na porównywanie wyników między egzaminami przeprowadzanymi w poszczególnych latach z wykorzystaniem danych publikowanych przez CKE i OKE. Jej konstrukcja oparta jest na założeniu, że rozkład wyników jest zbliżony do normalnego. W istocie rozkłady wyników w poszczególnych latach znacznie się od siebie różnią i często są bardzo odległe od typowej krzywej dzwonowej - warto przejrzeć histogramu publikowane w dorocznych sprawozdaniach CKE. Z tego względu stosowana przez nas skala ma pewne ograniczenia, zwłaszcza w przypadku wyników bliskich skrajnym obszarom rozkładu. Metodycznie znacznie lepsza jest skala oparta na szczegółowej analizie rozkładu centylowego, publikowana przez IBE na wykresach edukacyjnej wartości dodanej. Dane potrzebne do skonstruowania takiej skali dla szkół podstawowych są jednak dostępne tylko dla ostatnich 2-3 lat.

Obie wspomniane skale są skalami względnymi, pozwalającymi na porównanie wyników analizowanej grupy z wynikami uczniów z całej Polski. Nie uwzględniają więc wieloletnich zmian poziomu egzaminu i średniego poziomu zdających w całym kraju. Obie też pokazują jedynie pozycję średniego wyniku, pomijając inne, istotne cechy rozkładu, takie jak jego rozrzut i skośność. W szczególności warto pamiętać, że na wartość średniej największy wpływ mają wartości skrajne, a więc błędy metodyczne przy ich uwzględnianiu lub pomijaniu oraz przy ich pomiarze mogą znacząco wypaczyć widoczny na wykresie lub w tabeli obraz. Będziemy do tego wracać w dalszych odcinkach.

Pokazane na obu wykresach linie trendu, to krocząca średnia trzyletnia. Korzystanie z niej przy prezentacji pozwala uśrednić wpływ corocznych przypadkowych odchyleń.

Do informacji tej załączony został arkusz kalkulacyjny zawierający dane wykorzystane do konstrukcji obu powyższych wykresów oraz same wykresy.

Pliki do pobrania: