Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Egzamin gimnazjalny - Warszawa liderem

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 10 września, 2015 - 12:18
zaktualizowany: czwartek, 10 września, 2015 - 14:30
Absolwenci warszawskich gimnazjów, we wszystkich dotychczas przeprowadzonych egzaminach gimnazjalnych zawsze uzyskiwali najlepsze wyniki wśród polskich miast, a różnica między uzyskanymi przez nich wynikami a średnią ogólnopolską stale wzrasta.

Warszawa na tle Krakowa, Mazowsza i całego kraju

Poniższe wykresy pokazują wyniki gimnazjalistów z Warszawy, Krakowa i Mazowsza z ostatnich 11 lat. Różnica między wynikami kilkunastu tysięcy absolwentów warszawskich gimnazjów a około 350 tysiącami gimnazjalistów z całej Polski jest duża i wciąż rośnie, mimo coraz powszechniejszego dostępu do internetowych żródeł wiedzy i porad. Równie duża jest różnica między średnimi wynikami uczniów z Warszawy i z Mazowsza, mimo iż warszawiacy stanowią około 25% zdających w całym regionie, a wraz z otaczającymi Warszawę powiatami stanowią większość zdających w województwie mazowieckim.

W grupie miast na prawach powiatu najlepsze wyniki, poza warszawskimi, uzyskują gimnazjaliści krakowscy, których przewaga nad całym krajem również rośnie. Różnica między wynikami Warszawy a Krakowa powoli zmniejsza się, ale wciąż jest statystycznie istotna.

Na średni wynik warszawskich gimnazjalistów składają się wyniki uczniów  203 gimnazjów, w tym 108 samorządowych gimnazjów obwodowych, 24 samorządowych gimnazjów specjalnych, integracyjnych, sportowych, dwujęzycznych i dla dorosłych, a także 71 prowadzonych przez inne podmioty: prywatnych, społecznych oraz państwowych szkół artystystycznych. Pełniejszy obraz daje analiza różnic i tendencji zmian wyników uzyskiwanych przez uczniów poszczególnych gimnazjów w różnych przekrojach: według typu szkoły, jej lokalizacji oraz sposobu rekrutacji dają znacznie pełniejszy obraz. Przekroje te zostaną omówione w osobnych materiałach, poświęconych każdemu z nich z osobna, zarówno w świetle surowych wyników egzaminów, jak i wskaźników EWD dla poszczególnych szkół.

Pionowa oś wykresów przedstawia wyniki w tzw. skali Z, szerzej opisanej w omówieniu wyników sprawdzianu. Wskaźnik wyniku obu części łącznie to dla lat 2005-2011 średnia z części matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej, a dla lat 2012-2015 średnia z czterech części sprawdzianu: z zakresu języka polskiego, przedmiotów humanistycznych (historii i WOS), matematyki oraz przedmiotów przyrodnicznych.  Analogicznie dla lat 2012-2015 wykresy dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej są średnimi z dwóch składowych wchodzących w zakres tych części.

Warszawscy gimnazjaliści uzyskują najlepsze wyniki

Wyniki części huministycznej egzaminu gimnazjalnego - Warszawa liderem na tle Krakowa i  Mazowsza.

Wyniki części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego - Warszawa liderem na tle Krakowa i  Mazowsza.

OD 2009 roku egzamin gimnazjalny obejmuje także znajomość języków obcych. Porównanie wyników uzyskiwanych przez uczniów różnych miast i regionów jest możliwe tylko w przypadku języka angielskiego, z którego egzamin zdają prawie wszyscy gminazjaliści. Od 2012 roku egzmamin ten zdawany jest na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Poniższy wykres przedstawia wyniki dla poziomu rozszerzonego, ale wyniki dla poziomu podstawowego są bardzo zbliżone. 

Wyniki egzaminów z języka angielskiego - Warszawa liderem