Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Podsumowanie projektu „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 24 września, 2015 - 14:02
zaktualizowany: środa, 30 listopada, 2016 - 12:05
16 września odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata realizacji projektu „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu było wzmocnienie systemowego podejścia do doskonalenia rad pedagogicznych. Model realizacji Projektu oparto na trzyetapowym procesie: diagnozie potrzeb placówki, doskonaleniu pracy nauczycieli oraz wdrażaniu nowych umiejętności. Podczas dwóch lat realizacji Projektu wspomaganiem objęto 150 warszawskich szkół i przedszkoli, w Projekcie uczestniczyło 4 896 warszawskich nauczycieli.

Projekt był realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawę w partnerstwie z Towarzystwem Amicus i Fundacją Humanites. Ze strony Urzędu m.st. Warszawy Projekt wspierała samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 i Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”. 

Konferencję otworzył Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Następnie Joanna Gospodarczyk, Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przedstawiła osoby zaangażowane w realizację Projektu oraz podkreśliła rolę Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, którzy bezpośrednio współpracowali z nauczycielami. W następnej kolejności Mirosław Sielatycki, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji zaprezentował najważniejsze wnioski z Raportu z przebiegu procesu wspomagania oraz podsumował wyniki badań ilościowych dotyczących opinii nauczycieli  o Projekcie (załącznik nr 1). Ponadto omówił wypracowane w trakcie realizacji projektu rekomendacje, służące do konstruowania założeń nowego systemu wspomagania nauczycieli warszawskich szkół i placówek, który zgodnie z prawem oświatowym będzie obowiązywał od 2016 roku. Arkadiusz Walczak, Dyrektor WCIES opowiedział o organizacji Warszawskiego Systemu Wspomagania Szkół i Placówek, który jest wdrażany już w obecnym roku szkolnym. Omówił też role nowych funkcji w systemie – Warszawskich Animatorów Wspomagania (WAW) i Koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia (KOS).

 

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny poświęcony doświadczeniom zdobytym w projekcie i rekomendacjom na przyszłość. Realizatorów Projektu reprezentowali: Zofia Dzik, prezes Fundacji Humanites i Joanna Szeluga, SORE oraz Krystyna Kozak, Naczelnik Wydziału, który realizował Projekt w Biurze Edukacji. Przedstawicielkami uczestników Projektu były Katarzyna Kupiec, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 oraz Ewa Tucholska, Dyrektor Gimnazjum nr 119. Podczas dyskusji, moderowanej przez Dyrektora WCIES poruszano kwestie związane z trwałością rezultatów, takie jak: pozytywne aspekty kompleksowego wspomagania szkoły, rekomendacje, najważniejsze kompetencje Warszawskiego Animatora Wspomagania, który przejmie zadania SORE, czy znaczenie sieci współpracy i samokształcenia. W ostatniej części uroczystości rozdano dyplomy dla szkół uczestniczących w Projekcie i podziękowano wszystkim uczestnikom za udaną współpracę.

 

Ważnym i uroczystym momentem konferencji było wręczenie nowego wyróżnienia dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - „Dyrektor 3 D”, dla dwudziestu dwóch dyrektorów szkół i przedszkoli biorących udział w Projekcie (załącznik nr 2). Dyrektorzy ci zostali rekomendowani przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, jako wyraz szczególnego uznania dla Szefów, którzy w pełni włączyli się w procesy Diagnozy, Dialogu Doskonalenia, towarzyszące realizacji założeń projektu. Podczas typowania nagrodzonych osób SORE podkreślali, że spotkali się z życzliwością i zrozumieniem o wiele większej grupy dyrektorów niż ta wyróżniona, jednak o ostatecznym wyborze zadecydowało subiektywne kryterium „otwartości na współpracę”. Nagroda ta ma być w przyszłości wręczana dyrektorom szkół i placówek, którzy decydują się na realizację cyklicznych lub długofalowych programów i projektów związanych z doskonaleniem członków rady pedagogicznej. Rekomendować będą ich mogli zarówno doradcy metodyczni m.st. Warszawy jak i Warszawscy Animatorzy Wspomagania.

 

Zapraszamy szkoły do pracy zgodnie z założeniami kompleksowego wspomagania. Prosimy o kontaktowanie się w sprawie z pracownikami WCIES.  

 

Pliki do pobrania: