Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ewidencja szkół /placówek niepublicznych prowadzona przez m.st. Warszawa

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 1 września, 2017 - 15:43
zaktualizowany: piątek, 11 stycznia, 2019 - 08:50

Ewidencja szkół /placówek niepublicznych prowadzona przez m.st. Warszawa
Składanie dokumentów i przyjmowanie interesantów w sprawach oświaty niepublicznej
- Biuro Edukacji, ul. Górskiego 7
 
• składanie dokumentów -  pok. nr 9 (kancelaria)

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
 
• przyjmowanie interesantów -  pok. nr 409

poniedziałek - piątek  8:00 - 15:00


 
 
A) Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60 z późn. zm.),                                
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.  z 2016 r., poz.1927 z późn. zm.),                                
• Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1657) w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1625.) w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez m. st. Warszawa obejmuje niepubliczne:
• przedszkola,
• punkty przedszkolne,
• zespoły wychowania przedszkolnego,
• szkoły podstawowe,
• szkoły ponadgimnazjalne/ szkoły ponadpodstawowe,
• szkoły i placówki specjalne
• placówki kształcenia ustawicznego,
• placówki kształcenia praktycznego
• placówki oświatowo-wychowawcze,
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

• osoby prawne tj. Przedsiębiorstwa Państwowe, Stowarzyszenia, Organizacje Społeczne, Samorząd Gospodarczy i Zawodowy, Organizacje Związkowe, Organizacje Wyznaniowe, Wyższe Szkoły Niepaństwowe, Spółki Prawa Handlowego, Fundacje, Wyższe Szkoły Państwowe
• osoby fizyczne (każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona)


Osoby te zwane są organami prowadzącymi.


B) Wpis do ewidencji

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawy dokonywany jest w Biurze Edukacji Urzędu m. st. Warszawy na podstawie pisemnego zgłoszenia. Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić szkoły lub placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszenia szkoły/placówki wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. W. Górskiego 7, 00-033 Warszawa lub wysłać pocztą.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1. określenie nazwy szkoły lub placówki,
2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku szkół ubiegających się o uprawnienia szkoły publicznej), lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy (w przypadku szkół bez uprawnień szkoły publicznej);
3. informację o siedzibie placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego);
4. informację o miejscu prowadzenia  placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego);
5. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
6. określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;
7. informację, czy szkoła (dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej) ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;
8. Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego).

Wzór formularza zgłoszenia do ewidencji znajduje się w pliku do pobrania.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole wychowania przedszkolnego opracowanym na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080z późn. zm.) w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,
2. dane pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów),
3. zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe) w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej,
4. informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
5. pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty  w przypadku szkół podstawowych a także ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych ubiegających się o nadanie uprawnień szkół publicznych,
6. pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych,  młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych,
7. pozytywną opinię Ministra Zdrowia w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia,
8.Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw).
9. Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.
10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

 
Dokumenty powinny być:

- oryginalne      

lub

- poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem      

lub

- oryginalne przedłożone do wglądu, aby pracownik Biura Edukacji mógł    poświadczyć kopie za zgodność z oryginałem

Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązania do zarejestrowania tejże szkoły, placówki w Rejestrze Szkół i Placówkę Oświatowych, co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON.

W przypadku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia informacji aktualizujących dane dotychczas zawarte w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.
W tym celu osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem wpisu szkół / placówek do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wraz ze zgłoszeniem zmiany we wpisie do ewidencji, informacji na załączonym poniżej formularzu przeznaczonym dla właściwego typu szkoły/placówki.
Więcej informacji o Systemie Informacji Oświatowej znajdują się na stronach internetowych prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej:

1. https://cie.men.gov.pl/modernizacja-sio/ - „nowe” SIO (logowanie: https://sio.men.gov.pl/sio/login, pomoc: https://pomocsio.men.gov.pl/instrukcje/)
2. 
https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/ - „stare” SIO

 
Informacje dodatkowe:

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Prezydent m.st. Warszawy w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej wskazany w zgłoszeniu.

Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej zgodnie z art. 176 ustawy Prawo oświatowe następuje po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 3 wymienionej ustawy.
Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty (w przypadku zawodów medycznych również opinii Ministra Zdrowia).
Szkoła, która chce rozszerzyć kształcenie o nowy zawód musi uzyskać pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a w przypadku szkół medycznych również Ministra Zdrowia.

Odmowa wpisu do ewidencji

Prezydent m.st. Warszawy wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zgodnie z art. 168 ust.13 ustawy Prawo oświatowe zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi m.st. Warszawy w ciągu 14 od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie Osoba prowadząca składa w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00 -33 Warszawa (kancelaria –pokój nr 7) -  wzór formularza znajduje się w pliku do pobrania.

W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b ww. ustawy, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 ustawy Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

Organ lub podmiot właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić zgodę na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 14 ustawy Prawo oświatowe , w innym terminie niż określony w tym przepisie.


Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – również w przypadku, gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Prawo oświatowe, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny i nie usunęła w terminie uchybień, o których mowa w art. 180 ust. 2 wymienionej ustawy,
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Likwidacja szkoły/placówki

1. Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.
2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Prezydenta m. st. Warszawy (pisemna informacja złożona w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00 -33 Warszawa- kancelaria,                pokój nr 9)
3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 

Pliki do pobrania: