Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego zostało podpisane 16 sierpnia 2018 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: piątek, 24 sierpnia, 2018 - 09:45

Rozporządzenie określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

  • preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego;
  • orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych;
  • działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Ponadto w rozporządzeniu wskazano również podczas jakich zajęć oraz innych działań podejmowanych w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół może być realizowane doradztwo zawodowego.

Rozporządzenie określa treści programowe dla poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół. Treści programowe zawarte w załącznikach składają się na spójny system realizacji doradztwa zawodowego, który powinien zapewnić uczniom wsparcie szkoły w zakresie podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Zgodnie z rozporządzaniem, od 1 września br. doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny, zawierający takie elementy jak m.in.:

  • tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści;
  • metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań;
  • wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację działań.

Jednocześnie w rozporządzeniu przewidziano, że do końca roku szkolnego 2021/2022, w przypadku braku nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego, będzie możliwe powierzenie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem. Osoba ta musi posiadać przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Zakłada się, iż dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie przejściowym będzie możliwe uzupełnienie kwalifikacji przez pracownika szkoły lub zatrudnienie osoby posiadającej kwalifikacje nauczyciela doradcy zawodowego – określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

 Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 września br.

W ramach Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego zorganizowane zostaną konferencje i warsztaty wspierajace szkoły we wdrożeniu nowych zapisów dotyczacych doradztwa zawodowego. Wsparciem służyć Państwu będą Doradcy Zawodowi w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz Mobilni Doradcy Zawodowi realizujacy projekt "Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"

 źródło : Departament Informacji i Promocji MEN 

 

Pliki do pobrania: 

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności