Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nabór na stanowiska doradców zawodowych w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: poniedziałek, 27 sierpnia, 2018 - 13:51
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ogłosiło nabór na 2 stanowiska doradców zawodowych w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego.

1. Nazwa i adres jednostki:


Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa


2. Określenie stanowiska: Główny specjalista ds. doradztwa zawodowego


3. Warunki pracy:


40 godzin w tygodniu, w tym 22 godziny bezpośredniej pracy z uczniami i nauczycielami warszawskich szkół i placówek oświatowych.


Miejsce pracy: siedziba WCIES oraz szkoły i placówki z terenu m.st. Warszawy.


Umowa o pracę na okres próbny, trwający 3 miesiące, po jego zakończeniu możliwość zmiany umowy na czas nieokreślony.


4. Ilość etatów na które trwa nabór:  2 etaty


5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe magisterskie;
5) wykształcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i/lub zarządzania zasobami ludzkimi i/lub psychologii.
6) minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu form doskonalenia osób dorosłych i/lub zajęć z dziećmi i młodzieżą i/lub pracy jako specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi.
7) minimum 6 lat stażu pracy.


Wymagania dodatkowe:


1) umiejętność posługiwania się narzędziami TIK;
2) doświadczenie w wykonywaniu zadań doradcy zawodowego;
3) ukończenie form doskonalenia przygotowujących do pracy z osobami dorosłymi;
4) posiadanie przygotowania pedagogicznego;
5) doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) doświadczenie współpracy z instytucjami rynku pracy;
7) doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i kadr oświaty.


6. Zakres obowiązków:


1) przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa zawodowego we wskazanych szkołach i placówkach;
2) opracowanie modelu wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie przeprowadzonej diagnozy;
3) koordynacja procesu wspomagnia szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
4) inicjowanie i/lub prowadzenie sieci współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
5) upowszechnianie informacji w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych;
7) prowadzenie szkoleniowych zebrań z rodzicami;
8) indywidualne konsultacje dla uczniów i nauczycieli;
9) prowadzenie warsztatów grupowych dla uczniów oraz różnorodnych form doskonalenia dla nauczycieli i rodziców;
10) realizacja innych zadań wynikających z diagnozy stanu doradztwa zawodowego w szkołach,
11) uczestniczenie w działaniach organizacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć zlecanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy i Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, Dyrektora WCIES;
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora WCIES lub osoby przez niego upoważnione.


7. Wymagane dokumenty:


1) życiorys – podpisany odręcznie;
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem i organizowaniem form doskonalenia osób dorosłych i/lub zajęć z dziećmi i młodzieżą i/lub pracy jako specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi.
6) kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (jeśli dotyczy);
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oryginał kwestionariusza osobowego.


8. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, Warszawa, w godzinach 8.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września2018 r. włącznie w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego specjalisty – doradcy zawodowego”. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, przy czym dokumenty te muszą wpłynąć do WCIES do dnia 13.09.2018 r. Dokumenty przesłane lub dostarczone po podanych wyżej terminach nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadmieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dyrektor WCIES może podjąć decyzję o odstąpieniu od rozmowy z kandydatem, który spełniał kryteria formalne w sytuacji wyboru osoby, która wcześniej pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon oferta_7_2018.pdf180.05 KB

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności