Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Reforma systemu oświaty – zagadnienia istotne dla procesu dotowania po dniu 1 września 2017 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 14 lipca, 2017 - 09:46
zaktualizowany: piątek, 14 lipca, 2017 - 09:47

W związku z wdrażaną obecnie reformą systemu edukacji, mając na uwadze liczne zapytania kierowane przez organy prowadzące szkoły niepubliczne, poniżej przekazujemy informacje istotne dla procesu dotowania szkół niepublicznych od dnia 1 września 2017 r.

 Zgodnie z zapisami art. 326 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) dotacje przyznane dotychczasowym:

  • szkołom podstawowym sześcioletnim - przysługują szkołom podstawowym ośmioletnim powstałym z tych szkół, w tym szkołom podstawowym ośmioletnim do których włączone zostały gimnazja,
  • szkołom policealnym – przysługują szkołom policealnym dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, powstałym z tych szkół,
  • szkołom specjalnym przysposabiającym do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  przysługuje szkołom specjalnym przysposabiającym do pracy.

Dotacje dla uczniów klas VII szkół podstawowych wypłacane będą w okresie wrzesień – grudzień 2017 r. w wysokości identycznej jak dla uczniów klas IV – VI.

Zgodnie z zapisami art. 332 ust. 1 w/w ustawy, w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, dotacje przyznane dotychczasowym gimnazjom przysługują, od dnia ich przekształcenia lub włączenia, na uczniów klas dotychczasowego gimnazjum.

Dotacje wypłacane gimnazjom oraz klasom gimnazjalnym prowadzonym w innych typach szkół klasyfikowane będą od dnia 1 września br. w rozdziale odpowiednio 80110 – Gimnazja oraz 80111 – Gimnazja specjalne. Obecnie trwają prace legislacyjne nad  projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które wprowadzi, z dniem 1 września br., adekwatną do zmian w systemie szkolnictwa zmianę w opisie rozdziału 80110 oraz 80111.

Zgodnie z zapisami art. 135 ust. 2 oraz art. 143 ust. 3 w/w ustawy, w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,   niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, z dniem 1 września br. dokonane zostanie wykreślenie wpisu gimnazjum z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę. Zgodnie natomiast z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), wykreślenie równoznaczne będzie z likwidacją gimnazjum z dniem 1 września 2017 r.

Gimnazja zlikwidowane z dniem 1 września zobowiązane będą do dokonania rozliczenia dotacji otrzymanej w okresie styczeń – sierpień 2017 r. Zgodnie z zapisami § 5 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. rozliczenie powinno zostać sporządzone w systemie ODPN, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji, nie później niż w dniu likwidacji. W związku z tym uzasadnione jest, aby wszystkie środki z tytułu dotacji otrzymane przez gimnazja włączane do innych szkół, wydatkowane zostały i rozliczone przez te gimnazja do dnia 1 września br.   

W przypadku przekształcenia się gimnazjum z dniem 1 września br. w ośmioletnią szkołę podstawową, niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia konieczne jest przedłożenie przez organ prowadzący tę szkołę pisemnej informacji o aktualnej od dnia 1 września nazwie oraz numerze rachunku bankowego właściwego do przekazywania dotacji dla tej szkoły.

Z uwagi na to, że szkoły powstałe z przekształcenia gimnazjów wpisane zostaną do systemu ODPN jako nowe podmioty, konieczne będzie nadanie uprawnień do pracy w systemie użytkownikom tych szkół. W związku z tym, organy prowadzące szkoły, po otrzymaniu nowego zaświadczenia o wpisie do ewidencji, powinny złożyć bezpośrednio w Biurze Edukacji wniosek o nadanie dostępu do aplikacji ODPN, którego wzór zamieszczony jest w zakładce Oświata niepubliczna – Dotacje – Aplikacja ODPN, w części Załączniki.

Od dnia 1 września br., zgodnie z zapisami art. 127 ust. 5, 6, 8 i 9 oraz w związku z art. 175 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się wyłącznie w jednym podmiocie, który ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Tym samym, od dnia 1 września br. dotacja na realizację tego zadania będzie wypłacana jednemu podmiotowi. W przypadku braku możliwości realizacji części z tych wskazań, organ prowadzący może zawrzeć porozumienie z innym organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (główne elementy tego porozumienia wskazane zostały w art. 127 ust. 9). Szkoły/placówki, w których utworzony został zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mają czas na dostosowanie swojej działalności do warunków określonych w art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do dnia 30 września 2017 r. (co wynika z  zapisów art. 316 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Informuję ponadto, że w dniu 6 lipca br. Rada m.st. Warszawy przyjęła Uchwałę Nr LII/1269/2017zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 września br. 

Główne zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą to:

  • dostosowanie zapisów uchwały oraz wzorów załączników do uchwały do zmian w systemie edukacji obowiązujących od dnia 1 września br. (m.in. ujęcie w tabelach uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych w szkołach innego typu niż gimnazja),
  • podwyższenie kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych oraz przedszkoli niepublicznych, tzw. konkursowych, które od dnia 1 września br. nie będą mogły pobierać opłat za wychowanie przedszkolne, do 103% podstawowej kwoty dotacji,                
  • zmiana sposobu obliczenia dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych (określenie stawki dotacji na poziomie 125% subwencji oświatowej zamiast dotychczasowych 100% subwencji).

Informacja w sprawie nowelizacji uchwały zamieszczona zostanie w zakładce Oświata niepubliczna – Dotacje – Uchwała i druki do pobrania.