Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 r. oraz wynagrodzenia w szkołach i placówkach niesamorządowych.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 25 lipca, 2018 - 08:11
zaktualizowany: środa, 25 lipca, 2018 - 08:11

W związku z otrzymaną przez Biuro Edukacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedzią na zapytania dotyczące stosowania niektórych zapisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203), poniżej przedstawiono wyjaśnienia Ministerstwa w kwestiach dotyczących wynagrodzeń finansowanych z dotacji oraz nowych zasad zatrudniania nauczycieli w szkołach/placówkach niesamorządowych.

  1. 1.      Limit wynagrodzeń osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oraz osób prowadzących, pełniących funkcję dyrektora 

Zgodnie z zapisami art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dotacje mogą być przeznaczone na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

-        250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli tzw. konkursowych,

-        150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy - Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli (niebędących przedszkolami tzw. konkursowymi), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek.

Maksymalne kwoty wynagrodzeń na rok 2018 określone zgodnie z powyższymi zasadami wynoszą:

-        w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli tzw. konkursowych:

  • za okres styczeń - marzec 2018 r. –          12.663,43 zł
  • za okres kwiecień - grudzień 2018 r . –    13.340,93 zł

-        w przypadku niepublicznych przedszkoli (niebędących przedszkolami tzw. konkursowymi), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek:

  • za okres styczeń - marzec 2018 r. –           7.598,06 zł 
  • za okres kwiecień - grudzień 2018 r. –      8.004,56 zł

W opinii Ministerstwa, cyt. „…limit środków z dotacji, które można przeznaczyć na ww. wynagrodzenia, należałoby traktować jako limit miesięczny w rozliczeniu rocznym”.

Uwzględniwszy opinię Ministerstwa oraz fakt, iż w roku 2018 stosowane są dwa limity wynagrodzeń finansowanych z dotacji, inny za okres styczeń – marzec oraz inny za okres kwiecień – grudzień, uznać należy, iż podane powyżej kwoty limitów stanowią średnią miesięczną wynagrodzeń otrzymanych w danym okresie. Dla przykładu, w przypadku osoby zatrudnionej w przedszkolu niepublicznym, kwota powstała w wyniku podziału sumy kwot wynagrodzeń otrzymanych w okresie styczeń - marzec 2018 r. przez 3, nie powinna przekroczyć kwoty 7.598,06 zł. Analogicznie, średnia miesięczna kwota wynagrodzenia za okres kwiecień – grudzień 2018 r. nie może przekroczyć kwoty 8.004,56 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa, podane limity wynagrodzeń dotyczą wynagrodzeń brutto (uwzględniających podatek dochodowy oraz składki ZUS w części obciążającej pracownika). Do limitu wynagrodzeń finansowanych z dotacji zaliczyć należy również premie, nagrody i wszystkie dodatkowe wypłaty.

Ponadto, jak wyjaśnia Ministerstwo, realizacja faktury wystawionej przez osobę fizyczną prowadzącą własną działalność gospodarczą (czyli osoby, która nie jest zatrudniona w placówce) nie jest wypłaceniem wynagrodzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

  1. 2.      Zatrudnianie nauczycieli na umowę o pracę

Zgodnie z art. 76 pkt 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967), od dnia 1 września 2018 r. nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.

Jak wyjaśnia Ministerstwo, cyt.: „W świetle powyższego, od dnia 1 września 2018 r. z przepisów będzie wprost wynikał zakaz zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, na innej podstawie niż umowa o pracę. Powyższy przepis będzie miał zastosowanie w przypadku zatrudniania wszystkich nauczycieli ww. przedszkoli, szkół i placówek, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wymiaru zatrudnienia. Będzie on zatem miał zastosowanie do zatrudnienia również nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców, w tym także nauczycieli, którzy dotychczas prowadzili zajęcia w ramach własnej działalności. Uregulowanie sposobu zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dokonane zostało w celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania w tych jednostkach, bezpieczeństwa uczniów i wychowanków, a także w trosce o zapewnienie nauczycielom tych jednostek możliwości korzystania z uprawnień pracowniczych. Do prowadzenia zajęć w ww. przedszkolach, szkołach i placówkach nierzadko nawiązywane są z nauczycielami umowy cywilnoprawne, których istota z jednej strony nie jest dostosowana do charakteru pracy nauczyciela, z drugiej zaś ogranicza możliwość korzystania przez nauczycieli z uprawnień pracowniczych. Prowadzenie zajęć w przedszkolu, szkole lub placówce wiąże się z koniecznością osobistego świadczenia przez nauczyciela umówionego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, w określonym miejscu i w określonych godzinach, w sposób ciągły, jak również niezbędne jest, aby wykonywane zadania były poddane bieżącemu nadzorowi. Charakter tej pracy przesądza zatem, że zatrudnienie ww. nauczycieli nosi cechy stosunku pracy i powinno być dokonywane na podstawie umowy o pracę. Nie jest bowiem dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonej powyżej (art. 22 § 12 Kodeksu pracy). Argumentem przemawiającym za zasadnością przyjętej regulacji jest również możliwość zastosowania do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niesamorządowych art. 91 b ust. 2b ustawy - Karta Nauczyciela (przepis ten nie znajduje zastosowania w przypadku zawarcia z nauczycielem umowy cywilnoprawnej). Tak więc do tych nauczycieli będą miały zastosowanie w szczególności wymogi dotyczące niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe czy też nietoczenia się postępowania karnego w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.”