Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja dla osób prowadzących szkoły i placówki oświatowe dotowane z budżetu m.st. Warszawy w sprawie wydatków dopuszczalnych do finansowania w ramach dotacji

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 22 grudnia, 2014 - 12:39
zaktualizowany: poniedziałek, 22 grudnia, 2014 - 12:45

Szanowni Państwo,

w związku z wątpliwościami oraz bardzo dużą liczbą pytań ze strony przedstawicieli niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotyczących wydatków możliwych do finansowania w ramach dotacji przekazywanych na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uprzejmie informuję, co następuje. Wątpliwości związane z katalogiem wydatków możliwych do finansowania z dotacji wynikają w szczególności z dość ogólnego brzmienia art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  dotyczącego przeznaczenia dotacji, a także niejednolitego orzecznictwa w tej sprawie sądów administracyjnych. 
 
Zgodnie z ww. przepisem dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:
 1. pokrycie wydatków bieżących szkół i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły i placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

 2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

  1. książki i inne zbiory biblioteczne,

  2. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,

  3. sprzęt sportowy i rekreacyjny,

  4. meble,

  5. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. 3500 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

   Powyższy przepis budzi istotne wątpliwości interpretacyjne, szczególności w kontekście:

   1. Zdefiniowania, jakie zadania można uznać za zadania „w zakresie kształcenia, wychowania i opieki”.

   2. Przepisu art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty określającego, że organ prowadzący szkołę  odpowiada za jej działalność i to do jego zadań należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywanie innych zadań statutowych.

   3. Pojawiającego się orzecznictwa sądowego (np. wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 1304/12, wyrok WSA w Lublinie I SA/Lu 327/14), które zawęża zakres wydatków możliwych do realizacji z dotacji. Jak wynika z ww. wyroków celem dotacji nie jest dofinansowanie realizacji zadań organu prowadzącego szkołę, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, lecz dofinansowanie zadań szkoły w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Odmienne stanowisko w kwestii przeznaczenia dotacji, znacznie rozszerzające zakres wydatków możliwych do realizacji z dotacji, wynika natomiast na przykład z wyroku WSA w Białymstoku I SA/Bk 634/13. 

    Wiedząc jak istotnym problemem dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych jest brak jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy podjęło działania zmierzające do uzyskania stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie. W wyniku wymiany korespondencji Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło dotychczasowe, korzystne dla placówek niepublicznych, stanowisko Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, dopuszczające możliwość finansowania z dotacji następujących rodzajów wydatków:

 1. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich, a także odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotyczące pracowników administracyjno-obsługowych szkoły lub placówki (np. sekretarz szkoły, sprzątaczki, woźni, dozorcy),

 2. wydatki związane z remontem budynku szkoły lub placówki,

 3. wydatki związane ze sprzątaniem budynku szkoły lub placówki (zakup środków czystości lub usługi sprzątania obiektu szkolnego od wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej),

 4. wydatki związane z najmem budynku stanowiącego siedzibę szkoły lub placówki,

 5. wydatki związane z prowadzeniem spraw kadrowych pracowników szkoły lub placówki oraz obsługą finansową szkoły lub placówki (np. wynagrodzenie księgowej lub usługa biura rachunkowego),

 6. wydatki związane z dozorem obiektu szkolnego,

 7. wydatki związane z utrzymaniem obiektu szkolnego takie jak np. zakup energii, zakup usług telefonicznych, zakup usług dostępu do internetu.

  Mając powyższe na uwadze, wymienione wydatki mogą być finansowane w ramach dotacji przekazywanej z budżetu m.st. Warszawy szkołom i placówkom na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. Należy jednak zaznaczyć, że muszą to być wydatki szkoły lub placówki, a nie jej organu prowadzącego.

  Z poważaniem
  Joanna Gospodarczyk
  Dyrektor Biura Edukacji