Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 6 listopada, 2012 - 22:12
zaktualizowany: poniedziałek, 26 kwietnia, 2021 - 10:50

Warunki uzyskania dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

oraz kwota dotacji w roku 2021

Zgodnie z zapisami art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone m.in. przez niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Edukacji Narodowej (pismo znak DSKKZ-WKD.4221.37.2019.JN z dnia 13 sierpnia 2019 r.), jeżeli szkoła prowadzi kształcenie zawodowe przynajmniej w jednym zawodzie przypisanym do branży, to ma prawo organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe we wszystkich zawodach przypisanych do danej branży.

Jak wynika z treści art. 31a i 31b oraz art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029) niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące  kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, dotację pod warunkiem, że organ prowadzący szkołę:

  1. przekaże informację o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
  2. przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
  3. udokumentuje uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie/certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego przez okręgową komisję egzaminacyjną; na wniosek organu prowadzącego szkołę okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje niezwłocznie zaświadczenie o uzyskaniu świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie/certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Warunku przekazania danych do systemu SIO nie stosuje się do szkół ponadpodstawowych, które rozpoczynają działalność po dniu 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, a które uzyskały wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3, i może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, poniesionych przez szkołę w okresie roku budżetowego poprzedzającego rok wypłacenia dotacji.

Zapisy dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych w uchwale dotacyjnej

W uchwale nr XV/357/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r., zawarte zostały zapisy dotyczące dotacji dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zapisy te stosuje się po raz pierwszy do kursów realizowanych od dnia 1 września 2020 r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991).

Kursy prowadzone w oparciu o dotychczasowe podstawy programowe finansowane są na zasadach dotychczas obowiązujących, tj.

  • planowana liczba słuchaczy tych kursów w kolejnym roku budżetowym podawana jest w formie odrębnej informacji (druk takiej informacji zamieszczony jest na stronie Biura Edukacji w zakładce Oświata niepubliczna – Dotacje – Kwalifikacyjne kursy zawodowe),

 

  • dotacja wypłacona na uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, nie podlega kontroli oraz rozliczaniu.

Wysokość dotacji

W roku 2021 kwota dotacji na każdego słuchacza kursu organizowanego w oparciu o:

  • dotychczasowe podstawy programowe, tzw. kwalifikacje „jednoliterowe” i „dwuliterowe”, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji wynosi: 4.468,39 zł,
  • nową podstawę programową, tzw. kwalifikacje „trzyliterowe”, zakończone w roku 2021 - 4.468,39 zł.

Kwota powyższa określona została zgodnie z zapisami art. 31a ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z uwzględnieniem przepisów przejściowych zawartych w art. 155 i 156 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 ze zm.) oraz algorytmu subwencji oświatowej na rok 2021.

 

 

 

Pliki do pobrania: