Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Uchwała i druki do pobrania

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 5 września, 2017 - 12:29
Uprzejmie informuję, że tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania został określony w uchwale Nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015 r. pod pozycją 9969).

Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., zastępując dotychczasową uchwałę Nr LVIII/1813/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132 poz. 3949 z późn. zm.).

Zmiany uchwały Nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy

Uchwała Nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr XXXI/799/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r.

 • uchwałą nr XXXVII/942/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXXVII/942/2016 (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2016 r. pod pozycją 10755) wprowadza, z dniem 1 stycznia 2017 r., następujące zmiany w uchwale nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 roku:

  1. Zmianę podstawy obliczenia dotacji dla szkół i placówek, dla których dotacja na ucznia obliczana jest w oparciu o wydatki jednostek samorządowych w taki sposób, iż podstawą obliczenia dotacji nie będą, jak dotychczas, wydatki bieżące placówek publicznych ujęte w uchwale budżetowej, lecz tzw. „podstawowa kwota dotacji” obliczona na podstawie tejże uchwały.

  2. Dodanie zapisów określających podstawę obliczenia dotacji dla uczniów przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych, internatów zorganizowanych w szkołach oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

  3. Ponadto, ze względu na wyodrębnienie sposobu obliczania dotacji dla uczniów w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, aktualizuje się załącznik nr 1 do regulaminu (wniosek o udzielenie dotacji) oraz załącznik nr 2 do regulaminu (informacja o faktycznej liczbie uczniów), wprowadzając powyższe wyodrębnienie do wzorów załączników.
 • uchwałą nr XLVII/1150/2017 z dnia 06.04.2017 r.

Uchwała nr XLVII/1150/2017 z dnia 06.04.2017 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia2017 r. pod pozycją 4058) wprowadza zmianę w załączniku nr 2 do regulaminu „Informacja o faktycznej liczbie uczniów” w zakresie informacji dotyczącej liczby uczniów w przedszkolach integracyjnych. Zmiana została dokonana ze względu na wejście w życie uchwały Nr XLV/1086/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne.

 • uchwałą nr LII/1269/2017 z dnia 06.07.2017 r.

Uchwała nr LII/1269/2017 z dnia 06.07.2017 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2017 r. pod pozycją 6077) wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XIX/464/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

  1. dostosowuje zapisy uchwały do zmian w zakresie prawa oświatowego,

  2. podwyższa o 3% wysokość dotacji dla przedszkoli publicznych oraz przedszkoli niepublicznych, tzw. „konkursowych”, które nie będą mogły pobierać opłat za wychowanie przedszkolne,

  3. wyodrębnia sposób obliczenia dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zwiększa jej wysokość w stosunku do dotychczasowej o 25%.

Ponadto ze względu na reformę systemu oświaty, powodującą zmianę struktury szkolnictwa, dokonano aktualizacji załączników do regulaminu: wniosku o udzielenie dotacji, informacji o faktycznej liczbie uczniów, informacji o faktycznym uczestnictwie uczniów w zajęciach oraz rocznego rozliczenie otrzymanej dotacji. 

Zmiany zawarte w uchwale obowiązują od 1 września 2017 r.

Dyrektor
Biura Edukacji
Joanna Gospodarczyk

Tagi: 

Pliki do pobrania: