Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja dotycząca nowej uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 12 stycznia, 2016 - 14:41
Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015 r., pod pozycją 9969, opublikowany został tekst uchwały nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., zastępując dotychczasową uchwałę nr LVIII/1813/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132, poz. 3949 z późn. zm.).

Podjęcie przez Radę m.st. Warszawy nowej uchwały konieczne było ze względu na zapisy art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357), zgodnie z którym uchwały dotychczas obowiązujące, podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Nowa uchwała nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. wprowadza kilka istotnych zmian w stosunku do stanu dotychczas obowiązującego, z których najważniejsze to: 

 1. Zmiana terminu, na który szkoły i placówki podają liczbę uczniów, będącą podstawą naliczenia comiesięcznej dotacji. Dotychczasowy termin, tj. pierwszy dzień każdego miesiąca, budził wątpliwości prowadzących przedszkola i szkoły w przypadku, gdy dzień ten przypada w dzień wolny od pracy. W celu doprecyzowania zapisu uchwały obecnie określono, że dniem, na który szkoły i placówki podają liczbę uczniów, będącą podstawą naliczenia dotacji, jest pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca.
 2. Zmiana terminu przekazywania części dotacji przypadającej na dany miesiąc – obecnie dotacja może być przekazana do ostatniego dnia danego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym dotacja przekazywana jest do 15 grudnia.
 3. Zmiana sposobu obliczania kwoty dotacji na ucznia dla przedszkoli niepublicznych. Przy obliczeniu dotacji na ucznia przedszkola niepublicznego, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy, od wydatków bieżących przedszkoli publicznych będą odejmowane kwoty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie stanowiące dochody m.st. Warszawy, ale jednocześnie podniesiono z 75% do 78% próg procentowy, w oparciu o który będzie ustalana kwota dotacji na ucznia przedszkola niepublicznego. Pozwoli to zachować dotychczasowy, wyższy  niż ustawowe minimum, poziom finansowania przedszkoli niepublicznych. Analogicznie podniesiono próg procentowy przy obliczaniu kwoty dotacji na ucznia niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (z 40% do 42%).
 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.) wprowadziła z dniem 1 września 2015 r. przepisy dotyczące zasad dotowania niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert (art. 90 ust. 1b-1o). Jednocześnie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), poprzez zmianę art. 90 ust. 4, wprowadziła obowiązek określenia również dla tego rodzaju placówek trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. W konsekwencji nowa uchwała reguluje również kwestię udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert i uprawnionych do podwyższonej dotacji (choć należy podkreślić, że zasady dotowania tego typu placówek reguluje głównie przywołany art. 90 ust. 1b – 1o ustawy o systemie oświaty).
 5. Zmiana podstawy obliczenia dotacji na wychowanków niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz placówek oświatowych, zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Dotychczas placówki te były finansowane, w przeliczeniu na ucznia, w wysokości równej wydatkom bieżącym ponoszonym w placówkach publicznych tego samego  rodzaju. Obecnie dotacja na każdego wychowanka równa będzie kwocie subwencji oświatowej.    
 6. Roczne rozliczenie dotacji sporządzane będzie przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe w systemie elektronicznym. Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu elektronicznego, organ prowadzący zobowiązany będzie do podpisania wygenerowanego dokumentu. Usprawni to sporządzenie rozliczenia, analizę danych w nim zawartych oraz zminimalizuje możliwość popełnienia błędów rachunkowych. W związku z koniecznością dostosowania istniejącego systemu elektronicznego ODPN do potrzeb rozliczenia dotacji oraz koniecznością przekazania organom prowadzącym informacji o zasadach działania aplikacji z odpowiednim wyprzedzeniem, w systemie elektronicznym rozliczone zostaną dotacje udzielone              od 1 stycznia 2016 r. A więc, pierwsze rozliczenie dotacji w systemie elektronicznym nastąpi dopiero w styczniu 2017 r. Dotacje udzielone w 2015 r. zostaną rozliczone (do 20 stycznia 2016 r.) tylko w formie papierowego dokumentu, ale rozliczenie to będzie sporządzone już na nowym druku (załącznik nr 4), przy czym dopuszcza się sporządzenie części E „Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji” w odrębnej tabeli.
 7. Wprowadzono zapis, że przed zatwierdzeniem rocznego rozliczenia dotacji organ udzielający dotację ma prawo żądać przedłożenia do wglądu, w siedzibie organu, oryginału dokumentacji finansowo-księgowej wskazanej w rozliczeniu lub przesłania kopii tej dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem (§5 ust. 3).
 8. W rozdziale dotyczącym trybu i zakresu kontroli ustalono, że czynności kontrolne zakończone zostają protokołem kontroli, a nie jak dotychczas wystąpieniem pokontrolnym.
 9. Uchwała zawiera nowe wzory dokumentów sporządzanych przez prowadzących szkoły i placówki oświatowe, w tym: wniosku o udzielenie dotacji (załącznik nr 1), informacji o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu (załącznik nr 2), informacji o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (załącznik nr 3) oraz rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji (załącznik nr 4).
Do najważniejszych zmian wprowadzonych w tych drukach należy zaliczyć:
 1. We wzorze wniosku o udzielenie dotacji uaktualniona została baza typów szkół i placówek, dodano rubryki dotyczące przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, uzupełniono informację o liczbie uczniów poprzez dodanie podziału uczniów na klasy/semestry, zlikwidowano rubrykę dotyczącą planowanej liczby dzieci w przedszkolu według roczników, a dodano rubrykę dotyczącą liczby uczniów realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.
 2. We wzorze informacji o faktycznej liczbie uczniów wprowadzono zmiany analogiczne jak we wniosku o udzielenie dotacji.
 3. We wzorze rozliczenia wykorzystania dotacji, podobnie jak w przypadku wniosku o udzielenie dotacji i miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów, uwzględniono możliwość rozliczenia dotacji udzielanych na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Wzór rozliczenia został także uzupełniony o rubrykę dotyczącą danych do kontaktu z osobą bezpośrednio sporządzającą rozliczenie, nie zawsze bowiem jest to osoba prowadząca daną szkołę / placówkę.
Dyrektor
Biura Edukacji
Joanna Gospodarczyk

 

 

Tagi: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
1. Wniosek o dotację - obow. od 1.01.201680.35 KB
1. Wniosek o dotację - obow. od 1.01.201695 KB
2. Informacja o fakt. liczbie uczniów - obow. od 1.01.201666.53 KB
2. Informacja o fakt. liczbie uczniów - obow. od 1.01.201681.5 KB
3. Informacja o frekwencji - obow. od 1.01.201650.56 KB
3. Informacja o frekwencji - obow. od 1.01.201670.5 KB
4. Rozliczenie dotacji - obow. od 1.01.201660.52 KB
4. Rozliczenie dotacji - obow. od 1.01.201695 KB
Rozliczenie dotacji za rok 2015 - tabela część E25.72 KB
Wniosek o udzielenie dotacji - obow. do 31.12.2015254.5 KB
Wniosek o udzielenie dotacji - obow. do 31.12.2015109.02 KB
Informacja o faktycznej liczbie uczniów - obow. do 31.12.2015175 KB
Informacja o faktycznej liczbie uczniów - obow. do 31.12.201596.11 KB
Informacja o faktycznej liczbie uczniów - obow. do 31.12.2015175.5 KB
Informacja o faktycznej liczbie uczniów - obow. do 31.12.201593.63 KB
Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych - obow. do 31.12.201586 KB
Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych - obow. do 31.12.201571.79 KB
Roczne rozliczenie przekazanej dotacji - obow. do 31.12.2015121 KB
Roczne rozliczenie przekazanej dotacji - obow. do 31.12.201580.76 KB
Załącznik do rocznego rozliczenia dotacjiTekst jednolity uchwały - obow. do 31.12.201527 KB
Tekst jednolity uchwały - obow. do 31.12.2015109 KB
Tekst jednolity uchwały - obow. do 31.12.2015204.93 KB