Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Uchwała i druki do pobrania

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 12 września, 2016 - 12:27
Uprzejmie informuję, że tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania został określony w uchwale Nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015 r. pod pozycją 9969).

Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., zastępując dotychczasową uchwałę Nr LVIII/1813/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132 poz. 3949 z późn. zm.).

Zmiana uchwały Nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy

W dniu 7 lipca 2016 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr XXXI/799/2016 (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2016 r. pod pozycją 6731) wprowadzającą zmiany do uchwały Nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r.

Uchwała wprowadza zmiany w załącznikach do regulaminu, w tym:  

  1. W załączniku nr 1 do regulaminu – wzór wniosku o udzielenie dotacji - główna zmiana dotyczy wprowadzenia rubryki dotyczącej liczby uczniów objętych tzw. „nauczaniem domowym”, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolny lub nauki poza przedszkolem / szkołą. Inne zmiany to dodanie rubryki dotyczącej liczby semestrów oraz aktualizacja nazewnictwa rodzajów niepełnosprawności i aktualizacja podstawy prawnej. 

  2. W załączniku nr 2 do regulaminu – wzór informacji o faktycznej liczbie uczniów - główna zmiana dotyczy wprowadzenia rubryki dotyczącej liczby uczniów objętych tzw. „nauczaniem domowym”, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolny lub nauki poza przedszkolem / szkołą. Pozostałe zmiany to dodanie rubryki dotyczącej liczby semestrów, aktualizacja nazewnictwa rodzajów niepełnosprawności i aktualizacja podstawy prawnej. 

  3. W załączniku nr 3 do regulaminu – wzór informacji o uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych - zmiana porządkująca podstawę prawną złożenia informacji. 

  4. W załączniku nr 4 do regulaminu – wzór rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji  - główna zmiana dotyczy wprowadzania odrębnych informacji o osobie sporządzającej rozliczenie oraz osobie podpisującej rozliczenie, reprezentującej organ prowadzący, zaktualizowano również podstawę prawną.

Załączniki, w formie określonej uchwałą z dnia 7 lipca 2016 r., będą obowiązywać od dnia 30 lipca 2016 r. 

Dyrektor
Biura Edukacji
Joanna Gospodarczyk

Tagi: 

Pliki do pobrania: