Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie

opublikowany: środa, 13 grudnia, 2017 - 15:53
Program dofinansowania projektów realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego

Projekt obejmuje organizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, naukowej i sportowej realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego wspierających wszechstronny rozwój młodych warszawiaków.

Działania placówek pozaszkolnych mają charakter wspierający i uzupełniający szkolną rzeczywistość edukacyjną i wychowawczą. Organizowane i realizowane przez placówki zajęcia odgrywają istotną rolę w identyfikowaniu potrzeb i rozwijaniu zainteresowań uczniów szkół warszawskich w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki i sportu. Dzięki odmiennym, od typowych dla szkoły, specyficznym formom pracy, placówki mogą obierać indywidualne kierunki realizacji zajęć o charakterze kulturalnym, naukowym, czy sportowym. Ma to istotny wpływ, przy m.in. pozyskiwaniu partnerów do realizacji projektów, co jest niezbędnym warunkiem dofinansowania projektu. Mamy nadzieję, że udział partnerów stworzy możliwość innowacyjnego podejścia do przekazywanych treści i otworzy nową przestrzeń dla ekspresji nowych ludzi, uzupełni braki pojawiające się w edukacji w szkole. Chcielibyśmy, aby proponowane przez Państwa zajęcia odbywały się nie tylko w placówce/szkole, ale także poza nią np. w muzeum, galerii, na uczelni.

Cele projektu:
1. Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu.
2. Przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym miasta.
3. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
4. Zwiększanie szans edukacyjnych młodych warszawiaków.
5. Kształcenie umiejętności kreatywnego i innowacyjnego, a także krytycznego podejścia do zdobywanej wiedzy.

Koordynatorem projektu i prowadzącym zajęcia powinien być nauczyciel zatrudniony we wnioskującej placówce. Jest to jeden z warunków dofinansowania zajęć.
W roku 2018 zajęcia dofinansowane w ramach zgłaszanego projektu mogą być realizowane w okresie od 29 stycznia do 15 grudnia 2018 roku.
Projekty zgłaszane przez placówki wychowania pozaszkolnego powinny stanowić wsparcie oferty szkolnej w kontekście zmian systemu oświaty. Oferta powinna być skierowana szczególnie do szkół przekształconych lub połączonych i powinna obejmować programy edukacyjne rozwijające zainteresowania uczniów i kompetencje poznawcze, w tym projekty związane z obchodami, m.in.:
• Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
• Roku 75-lecia powstania w  Getcie Warszawskim,
• Roku 50-lecia wydarzeń 1968 r.,
• 50. rocznicy śmierci Martina Luthera Kinga,
• 100 rocznicy śmierci Guillaume'a Apollinaire'a,
• Roku Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych),
• Roku Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci),
• Roku Zbigniewa Herberta.

Projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny łączący różne zagadnienia. Pożądane są projekty łączące naukę, kulturę i sport. Realizacja projektów, przy zaangażowaniu partnerów zewnętrznych, może odbywać się poza siedzibą placówki, np. na uczelni, w muzeum, w galerii, teatrze itd.

Programy niwelujące nierówności edukacyjne powinny przybliżać model otwartej edukacji oraz otwarte zasoby edukacyjne.

Działania projektowane w ramach zgłaszanych wniosków powinny wpływać na budowanie poczucia bezpieczeństwa młodych warszawiaków.

Projekty powinny być realizowane poprzez aktywne i innowacyjne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Projekty powinny uwzględniać takie formy zajęć jak: warsztaty, ćwiczenia laboratoryjne, badania, seminaria, wykłady, itp.
Warunkiem otrzymania dofinansowania projektu jest:
1. wypełnienie wniosku-ankiety;
2. złożenie do Biura Edukacji planu wydatków podpisanego przez dyrektora placówki i zatwierdzonego przez MBFO/DBFO.

Wnioski o dofinansowanie zajęć należy składać w siedzibie Biura Edukacji, ul. Górskiego 7, do dnia 15 stycznia 2018 r. włącznie.  Wykaz dofinansowanych zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biura Edukacji, najpóźniej do końca stycznia.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: