Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zajęcia międzyszkolne w roku szkolnym 2015/2016 - SMOK

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 3 lipca, 2013 - 07:27
zaktualizowany: wtorek, 14 lipca, 2015 - 12:51
SMOK - czyli Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół - to nowa nazwa dla zajęć międzyszkolnych dofinansowywanych przez Biuro Edukacji.

Zasady dofinansowywania zajęć międzyszkolnych na rok szkolny 2015/2016

 

 1. O przyznanie dofinansowania może ubiegać się dyrektor szkoły, zwany dalej Wnioskodawcą, zatrudniający nauczyciela posiadającego udokumentowane osiągnięcia w zakresie kształcenia uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych.
 2. Zajęcia międzyszkolne prowadzone są w szkole, w której zatrudniony jest nauczyciel. Warunkiem ich uruchomienia jest faktyczny udział w zajęciach uczniów z innych szkół.
 3. Wnioskodawca wypełnia wniosek o przyznanie dofinansowania - Załącznik nr 1 i plan wydatków - Tabela nr 1.
 4. Wnioski o dofinansowanie obejmować mogą zajęcia prowadzone w okresie:
  październik - grudzień 2015 roku.
 5. Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w siedzibie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w terminie do  7 września (poniedziałek) 2015 roku,
  za pośrednictwem WOW dla dzielnicy.
 6. O przyznaniu dofinansowania decyduje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu
  m.st. Warszawy. Odmowa przyznania dofinansowania nie wymaga szczegółowego uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Dofinansowanie następować będzie w formie zwiększenia planu finansowego szkoły, w której prowadzone są zajęcia, w wyniku wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie m.st. Warszawy.
 8. Plan wydatków zawiera szczegółowy opis kosztów wraz z kalkulacją. Planowane kwoty związane z realizacją zadania muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zajęć.
 9. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie wypełnia sprawozdanie z realizacji zajęć, w ciągu miesiąca po jego zakończeniu - Załącznik nr 2.
 10. Szkoła, która prawidłowo nie rozliczy prowadzonych zajęć międzyszkolnych nie otrzyma kolejnego dofinansowania.
 11. Przyznaną kwotę należy wykorzystać w całości. W rozliczeniu z realizacji zajęć (Tabela nr 2) należy podać krótkie uzasadnienie ewentualnych korekt dotyczących różnic w wysokości planowanych i zrealizowanych kwot.
 12. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest umieszczenie informacji o dofinansowywaniu zajęć przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w materiałach informacyjnych.

 

Pliki do pobrania: