Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - najnowsze dane i aktualny wykaz zespołów wczesnego wspomagania

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 20 czerwca, 2016 - 11:25
zaktualizowany: poniedziałek, 20 czerwca, 2016 - 12:08
 fot. archiwum Bełska
Według stanu na 31 marca 2016 r. - w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę jest objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 713 dzieci. W stosunku do danych z 30 września 2015 r. jest to wzrost o 137 dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest ważną formą wczesnej rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością i deficytami zdrowotnymi, służącą jego rozwojowi psychofizycznemu, emocjonalnemu i społecznemu, jest też istotnym wsparciem dla rodziny. Rodzice mają możliwość zgłoszenia się z dzieckiem zarówno do publicznych zespołów wczesnego wspomagania, jak i niepublicznych, dotowanych przez miasto. W obydwu przypadkach świadczona dziecku i rodzinie pomoc jest bezpłatna. Podstawą przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania jest wydana przez zespół orzekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zespoły wczesnego wspomagania działają w jednostkach podanych w wykazie publikowanym na stronie Biura Edukacji. To obecnie 34 zespoły, prowadzące pracę z dzieckiem bądź gotowe taką pracę podjąć – w oparciu o wypracowany jednolicie dla całego miasta standard rozwoju wczesnego wspomagania dziecka. Zespoły te obejmują opieką i pomocą 624 dzieci. 78 dzieci realizuje program wczesnego wspomagania w przedszkolach prowadzonych przez dzielnice. 1390 dzieci korzysta z terapii wczesnego wspomagania w zespołach niepublicznychNiepubliczne placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotowane przez m. st. Warszawa 

Zespoły w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st Warszawę są organizowane przede wszystkim w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (40% wszystkich zespołów) – rodzice mają więc do nich dostęp w swojej dzielnicy, blisko miejsca zamieszkania i przedszkola. W wypadku dzieci z poważnymi wadami wzroku i słuchu, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci niepełnosprawnych ruchowo i z trudnościami w mówieniu zdecydowany prym w ich usprawnianiu wiodą jednostki zajmujące się kształceniem specjalnym: specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (20%), szkoły specjalne (22%) i przedszkola specjalne (8%).

Celem wczesnego wspomagania jest wykrycie i skorygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości rozwojowych i wdrożenie wieloprofilowego programu usprawniania. Wczesne wspomaganie służy wyrównaniu szans edukacyjnych młodszych dzieci, a w przyszłości rozważnemu wyborowi szkoły i ścieżki edukacyjnej, najlepszych dla rozwoju dziecka, służących jego samodzielności i społecznej integracji.

Bieżących informacji o wczesnym wspomaganiu proszę zasięgać w Serwisie Pomoc Dziecku i na stronach jednostek, w których jest ono organizowane.

 

Mieczysława Nowotniak
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

 

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: