Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje dla rodziców w 10 punktach

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 3 lutego, 2014 - 09:28
zaktualizowany: piątek, 14 lutego, 2014 - 09:49
Zajęcia mające na celu usprawnianie ruchowe dziecka - zespół wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 10, ul. Wrzeciono 24
Przygotowaliśmy dla Państwa w skondensowanej formie najważniejsze informacje o procedurze przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania.
 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowa pomoc mająca na celu usprawnianie dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, to także formy współpracy z rodziną dziecka.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej (zarówno publicznej, jak i niepublicznej).
 3. Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na wniosek rodzica (druk wniosku do pobrania ze stron internetowych poradni psychologiczno – pedagogicznych).
 4. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszacych wydaje zespół działający w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Terapeutycznej TOP, ul. Raszyńska 8/10. Opinie dla dzieci z autyzmem wydają: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5 i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 10, ul. Wrzeciono 24.
 5. Wczesne wspomaganie jest organizowane w placówkach i szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz w placówkach i szkołach niepublicznych, dotowanych w tym celu przez samorząd warszawski.
 6. Biuro Edukacji publikuje corocznie na swojej stronie internetowej wykaz zespołów wczesnego wspomagania organizowanych w placówkach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa - współtworzących miejski system zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie.
 7. Wskazane jest, by dziecko uczęszczało na zajęcia wczesnego wspomagania jak najbliżej jego domu bądź przedszkola. Do zespołów wczesnego wspomagania organizowanych w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych dzieci są przyjmowane niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Do zespołów wczesnego wspomagania organizowanych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z terenu działania poradni.
 8. Zespół wczesnego wspomagania realizuje z dzieckiem indywidualny program wczesnego wspomagania, koordynuje działania specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, ocenia skuteczność podejmowanych działań, do programu terapeutycznego włącza rodziców.
 9. Zajęcia z wczesnego wspomagania są prowadzone w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 10. Model pracy realizowany w ramach wczesnego wspomagania jest całościową, koncepcją wsparcia rozwoju dziecka i jego rodziny w sferze komunikacji i mowy oraz w sferach społeczno - emocjonalnej i ruchowej w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
Źródło informacji: 
Autor treści: