Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat nr 2

opublikowany: środa, 17 października, 2018 - 09:34
zaktualizowany: piątek, 26 października, 2018 - 11:04
Przekształcenie niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w niepubliczne czteroletnie liceum ogólnokształcące i niepublicznego czteroletniego technikum w niepubliczne pięcioletnie technikum

Zgodnie z art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późń. zm.) osoba prowadząca odpowiednio dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. składa w Biurze Edukacji następujące dokumenty:

  • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo niepublicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
  • statut odpowiednio niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo niepublicznego pięcioletniego technikum, dostosowany do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
  • wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku technikum - także możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

Zgodnie z art. 159 ust. 2 ww. ustawy JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, może postanowić o przedłużeniu terminu na złożenie dokumentów, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r.
Zgodnie z art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późń. zm. ) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. lub do dnia 28 lutego 2019 r., niepubliczne liceum ogólnokształcące oraz niepubliczne technikum ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy – z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późń. zm.).


Zgodnie z art. 160 ww.  ustawy Przepisy wprowadzające JST w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu na podstawie złożonych dokumentów.