Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

List Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych na temat form opieki nad dziećmi w m.st. Warszawa

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 16 czerwca, 2017 - 13:59
zaktualizowany: poniedziałek, 19 czerwca, 2017 - 13:05
Szanowna Pani Dyrektor,

w ramach realizacji jednego z priorytetowych zadań Biura Pomocy i Projektów Społecznych  jakim jest rozwój, w tym profesjonalizacja, rodzinnej pieczy zastępczej pragnę poinformować o możliwościach, które m.st. Warszawa otwiera przed osobami chcącymi profesjonalnie zająć się opieką nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców.

Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 chcemy zwiększyć skuteczność działań w celu pozyskiwania kandydatów
do pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych. W tym celu dążymy do doskonalenia warunków prowadzenia zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej oraz kładziemy nacisk na rozwój kompetencji wychowawczych osób sprawujących funkcję opiekunów zastępczych.

Wypracowaliśmy system, dzięki któremu rodziny zastępcze mają zapewnione wsparcie specjalistów oraz dostęp do różnych form doskonalenia i rozwoju kompetencji zawodowych
i wychowawczych. Stałe wsparcie zapewniają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
a także pracownicy socjalni Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Od 2008 r. na terenie Warszawy funkcjonuje również Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT prowadzony przez Towarzystwo Nasz Dom. Ośrodek, który powstał w odpowiedzi
na potrzeby osób prowadzących różne formy rodzinnej pieczy zastępczej oferuje
m.in. poradnictwo specjalistyczne, organizację wolontariatu, pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.

 

W dniu 19 stycznia 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XXXIX/1037/2017
w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Uchwała określa również wysokość kwot, o jakie wzrosną wynagrodzenia w przypadku przyjęcia pod opiekę kolejnych dzieci.

 

Pragnę poinformować również, ze w dniu 30 maja 2017 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla osób pełniących funkcję rodziny pomocowej. Rodziny pomocowe pełnią ważną rolę w systemie rodzinnej pieczy zastępczej. Poza codziennym wsparciem dla zawodowej rodzinnej pieczy zastępczej rodziny pomocowe umożliwiają realizację prawa osób zawodowo zajmujących się rodzicielstwem zastępczym do wypoczynku.

 

Na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych  Towarzystwo Nasz Dom realizuje zadanie publiczne pn. „Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m.st. Warszawy”. Osoby zainteresowane szkoleniem dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 510 133 147 lub 503 099 529. Szczegółowe informacje dostępne
są na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl/szkolenia-dla-kandydatow/.

 

Ponadto pragnę poinformować, że m.st. Warszawa prowadzi intensywne działania w celu zwiększania liczby miejsc dla dzieci w publicznych żłobkach.

 

W 55 żłobkach i 10 mini-żłobkach oferujemy obecnie  6038 miejsc, natomiast w punktach dziennego opiekuna 135 miejsc. Finansujemy również miejsca w 13 żłobkach niepublicznych zapewniając łącznie w ramach wszystkich publicznych i niepublicznych form opieki blisko 6500 miejsc.

 

W ramach programu „Rozwój sieci żłobków”, którego realizacja została zaplanowana na lata 2015-2018 powstał projekt budowy co najmniej 15 nowych placówek, w ramach których utworzonych zostanie około 2500 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Tworzenie nowych żłobków wiąże się ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na opiekunów dziecięcych a także innych specjalistów pracujących z dziećmi. Prowadzimy stały nabór
na stanowiska opiekuńcze w żłobkach a osobom chcącym zdobyć odpowiednie kompetencje oferujemy bezpłatne 280-godzinne kursy. Osoby zainteresowane kursem lub gotowe
do podjęcia zatrudnienia w jednym z warszawskich żłobków zapraszamy do kontaktu
z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy pod nr telefonu (22) 565 23 55, e-mail: sekretariat@zlobki.waw.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zlobki.waw.pl

 

Przekazując powyższe informacje chcemy przedstawić możliwości, które m.st. Warszawa stwarza osobom zatrudnionym obecnie w systemie edukacji ale poszukującym nowych form rozwoju osobistego lub zawodowego, dających jednocześnie możliwość dalszej pracy
z dziećmi.

 
List Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy o formach opieki nad dziećmi w m.st. Warszawa publikujemy w załączniku.
 

Pliki do pobrania: