Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warunki korzystania z informacji oraz ich udostępniania do ponownego wykorzystania

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 6 września, 2012 - 16:47
zaktualizowany: poniedziałek, 29 października, 2012 - 10:48
W serwisie BE dostępne są informacje i ich zestawienia, które mogą być wykorzystane w innych publikacjach lub być przedmiotem ponownego wykorzystania na warunkach określonych w tym komunikacie.

Materiały urzędowe

Wszystkie zawarte w serwisie Biura Edukacji treści stworzone przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy w ramach ich zadań służbowych w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych dokumentami i materiałami urzędowymi i zgodnie z art. 4 tej ustawy nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego i w związku z tym mogą być one bez ograniczeń rozpowszechniane i wykorzystywane w innych publikacjach pod warunkiem podanie źródła, w tym adresu pierwotnej publikacji wraz z datą ich pobrania z tego źródła i zachowaniem informacji o autorstwie, jeśli taka została w tym źródle podana.

Materiały autorów zewnętrznych

Teksty stworzone przez osoby nie będące pracownikami Urzędu m.st. Warszawy są zawsze odpowiednio oznaczone. Materiały te są lub mogą być dziełami będącymi przedmiotem ochrony prawa autorskiego i ich dalsze rozpowszechnianie jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ich autorów, właścicieli autorskich praw majątkowych lub osób upoważnionych do ich reprezentowania. Materiały udostępnione przez ich autorów na warunkach jednej z publicznych licencji są odpowiednio opisane w serwisie.

W przypadku materiałów graficznych, zdjęciowych lub multimedialnych, których status nie jest jednoznacznie opisany, prosimy przed ich wykorzystaniem o każdorazowy kontakt z redakcją serwisu w celu uzyskania informacji o ich statusie.

Znaki urzędowe i promocyjne m.st. Warszawy

Herb oraz zarejestrowane znaki urzędowe i promocyjne m.st. Warszawy mogą być wykorzystywane tylko za zgodą Urzędu m.st. Warszawy i w formie i kontekście zgodnym z zasadami opublikowanymi pod adresem http://herb.um.warszawa.pl/ 

Odnośniki do innych stron

Strona może zawierać odnośniki do stron udostępnionych w ramach innych serwisów , prowadzonych przez niezależne jednostki Urzędu lub podmioty niezależne od m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.um.warszawa.pl. Wprowadzenie takiego odnośnika na Stronie Miasta Stołecznego Warszawa nie wiąże się z wzięciem przez Miasto Stołeczne Warszawa odpowiedzialności za treść informacji zawartych pod docelowym adresem. 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

W serwisie Biura Edukacji regularnie publikowane są następujące zestawienia informacyjne, które mogą być przedmiotem ponownego wykorzystania zgodnie z art. 23a ustawy o dostępie do informacji publicznej:

 1. Lista szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez m.st.  Warszawę wraz z ich informacjami kontaktowymi oraz danymi o typie placówki, nauczanych językach obcych oraz liczbie uczniów (w tym dziewcząt), oddziałów i nauczycieli - w formacie html ##########################  (wersja skrócona) oraz w formacie XLS ########################## (wersja  pełna). Lista ta jest aktualizowana na bieżąco.
 2. Lista działających w Warszawie szkół i placówek oświatowych, które składają sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej za pośrednictwem samorządu m.st. Warszawy, wraz z liczbą nauczycieli i uczniów - jako osobny arkusz we wspomnianym wyżej pliku XLS. Lista ta jest aktualizowana dwa razy w roku, według stanu z 30 września oraz z 31 marca każdego roku.
 3. Demografia edukacyjna Warszawy - dzieci zameldowane w  m.st. Warszawie według roczników, płci oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjów. ##########################. Zestawienie to jest aktualizowane dwa razy w roku, według stanu z  połowy stycznia oraz z połowy lipca każdego roku.
 4. Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach publikowana w ramach prac nad budżetem ##########################. Zestawienie to  publikowane jest w sierpniu każdego roku i aktualizowane w połowie  października każdego roku. Zestawienie to zawiera informacje, które  częściowo pokrywają się z informacjami zawartymi na liście szkół i placówek, ale konstruowane jest na podstawie projektów arkuszy organizacyjnych na następny rok szkolny i publikowane jest w pierwszej wersji jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a w wersji finanlnej  przed weryfikacją danych systemu informacji oświatowej, a więc dane w  nim zawarte należy traktować jako wstępne prognozy publikowane przed zweryfikowaniem danych SIO według stanu z 30 września danego roku.
 5. Publikowana corocznie "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych m.st. Warszawy" wraz z załącznikami informującymi o wynikach egzaminów zewnętrznych  ##########################.

Powyżej wymienione materiały mogą być ponownie wykorzystane w trybie opisanym w ustawie do dostępie do informacji publicznej pod warunkiem każdorazowego dołączania do ponownie wykorzystanych danych oraz do opracowanych na ich podstawie zestawień informacji o:

 1. pierwotnym źródle pozyskanych danych (na przykład arkusze organizacyjne szkół, system informacji oświatowej lub system ewidencji ludności)
 2. źródle pozyskania danych, wraz ze wskazaniem jego pełnego i dokładnego adresu internetowego 
 3. statusie pozyskanych danych (dane pozyskane ze źródła pierwotnego, dane wstępnie przetworzone, oszacowania na podstawie danych ze źródeł pierwotnych lub wstępne prognozy)
 4. czasie ich wytworzenia (dniu, z którego stan one opisują)
 5. czasie ich pozyskania z zasobów internetowych m.st. Warszawy
 6. fakcie i sposobie przetworzenia pozyskanych danych

Materiały te mogą być ponownie wykorzystane pod warunkiem każdorazowego dołączania do ponownie wykorzystanych danych oraz do opracowanych na ich podstawie zestawień informacji o:

 1. źródle oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej (zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej), przy czym informacja o źródle powinna zawierać pełny i dokładny adres internetowych wykorzystywanych zestawień oraz podane w nich informacje o pierwotnym źródle pozyskanych danych (na przykład arkusze organizacyjne szkół, system informacji oświatowej lub system ewidencji ludności), a informacja o czasie wytworzenia powinna wskazywać dzień, z którego stan dane te opisują).
 2. statusie pozyskanych danych (dane pozyskane ze źródła pierwotnego, dane wstępnie przetworzone, oszacowania na podstawie danych ze źródeł pierwotnych lub wstępne prognozy)
 3. przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (zgodnie z asrt. 23b ust. 2 pkt. 3 ustawy), a w szczególności o metodzie obliczania średnich, sposobie doboru grupy uwzględnionych jednostek, oddziałów, nauczycieli lub uczniów oraz ich cech, a także o przyjętych wskaźnikach odniesienia.

Wnioski o udostępnienie do ponownego wykorzystania informacji dotyczących warszawskiej oświaty i nie zawartych w wymienionych powyżej zestawieniach prosimy kierować na adres Biura Edukacji.