Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 29 września, 2016 - 09:16
zaktualizowany: piątek, 13 lipca, 2018 - 11:44
Erasmus+
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy realizuje projekt z programu Erasmus+ Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin. Projekt w zakresie wymiany dobrych praktyk jest realizowany we współpracy z Senatem Berlina.

Grupa docelowa: 

nauczyciele, uczniowie, studenci kierunków pedagogicznych.
Okres realizacji: 
1 września 2016 – 31 sierpnia 2018
Koordynacja: 
Małgorzata Mochtak – Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Międzynarodowych

Partnerstwo: 

Senat Berlina

W warszawskich szkołach liczba dzieci cudzoziemskich systematycznie wzrasta. W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę uczyło się 1919 uczniów cudzoziemskich. Biuro Edukacji i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń od wielu lat przygotowują materiały edukacyjne, szkoleniowe i inne formy wsparcia dla warszawskich nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi. Ważnym elementem procesu wsparcia jest również wymiana doświadczeń z innymi metropoliami europejskimi, zwłaszcza tymi, które jako miasta wielokulturowe, mają dobre doświadczenie pedagogiczne w pracy z uczniami cudzoziemskimi. Do takich należy Berlin, będący od dawna strategicznym partnerem Warszawy w działaniach edukacyjnych.


Instytucje partnerskie:

szkoły na trzech etapach kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) z obydwu regionów partnerskich, uczelnia wyższa, placówka doskonalenia nauczycieli oraz organizacje pozarządowe.
Po stronie Warszawy w realizację projektu będą zaangażowane:
• Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej,
• Szkoła Podstawowa nr 377  z Oddziałami Gimnazjalnymi im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" (dawniej Gimnazjum 141),
• XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta,
• Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
• Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Cel projektu: 

Grupa docelowa Nauczyciele:

przygotowanie nauczycieli do efektywnej pracy z uczniami cudzoziemskimi/uchodźczymi, w tym: rozwijanie kompetencji kulturowych i międzykulturowych; podniesienie kompetencji w zakresie metod pracy wychowawczej z uwzględnieniem różnic i podobieństw kulturowych; podniesienie kompetencji w zakresie pracy dydaktycznej dot. doskonalenia umiejętności przystosowania programów nauczania uwzględniających treści międzykulturowe; aktualizacja założeń systemu wsparcia dla nauczycieli pracujących w wielokulturowych szkołach/klasach.

Grupa docelowa Uczniowie:

przygotowanie do życia w różnicującym się społeczeństwie, w tym: kształtowanie postaw otwartości i tolerancji, zaangażowanie uczniów w proces integracji; stworzenie sprzyjających warunków
do rozwoju i edukacji w klasie wielokulturowej; wprowadzenie modelu tutoringu rówieśniczego.

Grupa docelowa Studenci kierunków pedagogicznych:

przygotowanie do pracy w wielokulturowej klasie/szkole, w tym: rozwijanie kompetencji kulturowych i   międzykulturowych; uwrażliwienie studentów na kontekst kulturowy ucznia, w tym na różnice kulturowe pojawiające się w zmieniającym się środowisku szkolnym.

 

Rezultaty projektu:

- aktualizacja modelu oceniania uczniów cudzoziemskich/uchodźczych uwzględniającego barierę językową,
- wprowadzanie do szkół modelu tutoringu rówieśniczego - pomoc rówieśnicza we włączaniu w nowe środowisko szkolne,
- opracowanie narzędzi wspomagających pracę nauczycieli, takich jak: „Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów i nauczycieli w zakresie pracy w wielokulturowej szkole", prezentujący propozycje metod pracy wychowawczej i dydaktycznej w wielokulturowej klasie z uwzględnieniem wykorzystania różnic kulturowych w celu budowania porozumienia w środowisku szkolnym,
- aktualizacja założeń modelowego systemu wsparcia nauczycieli pracujących w wielokulturowych szkołach/klasach (sieciowanie nauczycieli),
- powołanie bilateralnej Warszawsko-Berlińskiej Sieci Nauczycieli Współpracujących z Uczniami Cudzoziemskimi/Uchodźczymi,
- wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia modelowych szkoleń dla nauczycieli z zakresu pracy z cudzoziemcami, organizowanych przez organizacje pozarządowe,
- rekomendacje do założeń modelu kształcenia przyszłych nauczycieli uwzględniającego treści edukacji międzykulturowej i jego upowszechnienie,
- wykorzystanie kampanii społecznych o tematyce wielokulturowości, jako modelowej formy dialogu społecznego.

 

Główne metody realizacji działań projektowych:

- wymiana dobrych praktyk, w tym wykorzystanie metody 'job shadowing',
- wypracowanie konkretnych narzędzi wspomagających nauczycieli w pracy w wielokulturowej szkole/klasie,
- upowszechnianie materiałów poprzez platformę e-learningową typu eTwinning oraz strony internetowe wszystkich instytucji partnerskich.

 

Wypracowane w projekcie materiały i inne formy pracy będą upowszechniane w warszawskich szkołach m.in. w ramach bieżącej działalności WCIES.

Wszystkie ww. rezultaty projektu przyniosą długoterminowe korzyści zarówno instytucjom bezpośrednio zaangażowanym w działania projektowe, jak i odbiorcom działań upowszechniających w regionie, kraju i w Europie.

Pliki do pobrania: