Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja w sprawie stawek dotacji na rok 2016 oraz zmian w algorytmie subwencji oświatowej na rok 2016

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 31 grudnia, 2015 - 12:58
zaktualizowany: czwartek, 31 grudnia, 2015 - 13:00

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r., podstawą obliczenia miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia jest plan wydatków bieżących ustalony w uchwale budżetowej Rady m.st. Warszawy, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie roku budżetowego oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla m.st. Warszawy, otrzymana przez m.st. Warszawę od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Z uwagi na to, że budżet m.st. Warszawy na rok 2016 został już uchwalony, w miesiącu styczniu określona zostanie wysokość stawek dotacji na rok 2016 dla tych szkół i placówek oświatowych, dla których podstawą określenia dotacji jest plan wydatków bieżących szkół/placówek publicznych – dotyczy to m.in. przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół policealnych dla młodzieży oraz szkół dla dorosłych. Określenie kwoty dotacji na rok 2016 dla szkół i placówek, dla których podstawą obliczenia dotacji jest kwota subwencji oświatowej, możliwe będzie dopiero po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej na rok 2016. Dotyczy to szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (bez policealnych), młodzieżowych ośrodków wychowawczych, burs szkolnych i internatów, dotacji dla niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego a także dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju. Do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej na rok 2016, dotacja na 1 ucznia naliczana będzie zaliczkowo, z uwzględnieniem parametrów finansowych z roku 2015 oraz wartości wag subwencyjnych obowiązujących w roku 2016.

Informuję, że najważniejsze zmiany w tzw. algorytmie subwencji oświatowej na rok 2016, przekładające się bezpośrednio na poziom stawek dotacji dla niektórych typów szkół/placówek niepublicznych, to:


1. Wprowadzenie nowej, odrębnej wagi P10 dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży. Waga ta wyklucza się z wagą P9 dotyczącą uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych.

2. Wprowadzenie nowego rozwiązania w zasadach subwencjonowania uczniów szkół zawodowych, polegającego na stworzeniu, zamiast jednej wagi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, dwóch odrębnych wag:

• wagi P11 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, a także dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy; waga nie obejmuje uczniów będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu,
• wagi P12, obejmującej uczniów zasadniczych szkół zawodowych dla dzieci i młodzieży, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu.

3. Zmiana sposobu finansowania uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, tzw. nauczanie domowe, polegająca na obniżeniu kwoty bazowej subwencji na jednego ucznia do 0,6. Taki sposób finansowania odnosić się będzie również do uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, spełniających obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym (w tym wypadku obniżenie będzie dotyczyło kwoty subwencji naliczanej dla szkoły, do której powinni uczęszczać uczniowie, a nie dla ośrodka). 

4. Zmiana wartości wagi P35 dotyczącej uczniów klas pierwszych oraz drugich szkół podstawowych oraz objęcie tą wagą uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

5. Uwzględnienie w opisie wagi P7 również dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  głębokim realizujących obowiązek szkolny lub nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne - dotychczas waga obejmowała jedynie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

6. Zmiany w zakresie wag dla uczniów mniejszości narodowych oraz uczniów objętych dodatkową nauką języka polskiego polegające na:

• utworzeniu nowej, odrębnej wagi P36 dla wszystkich uczniów objętych dodatkową nauką języka polskiego, stosowanej niezależnie od łącznej liczby tych uczniów w szkole,

• zmianie sposobu ustalania liczebności uczniów mniejszości narodowych uwzględnianych w wagach P13 do P15 – począwszy od roku 2016, przy określaniu, do której wagi uczniowie się kwalifikują, odrębnie ustalana jest ich liczebność w ramach każdej mniejszości nauczanej w danej szkole (dotychczas wszyscy uczniowie mniejszości narodowej w szkole byli sumowani i w zależności od ich łącznej liczby przeliczano ich odpowiednią wagą).

7. Doprecyzowanie opisów wag P4 i P5 poprzez dodanie, że w przypadku uczniów z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami zachowania i zagrożonych uzależnieniem, przynależność do wagi ustala się na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydanych przed dniem 1 września 2011 r.

8. Począwszy od roku 2016, wagę P3, obejmującą uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w których różnica między liczbą uczniów szkoły przyjętą do podziału części oświatowej subwencji, a liczbą uczniów przeliczanych wagami P13 - P15 nie przekracza 70 osób, stosuje się do szkół, w których różnica pomiędzy rzeczywistą liczba uczniów ogółem, a liczbą uczniów przeliczaną wagami P13- 15 nie przekracza 70 – a nie jak w roku 2015 – 67 osób. Wynika to z innego niż w roku 2015 sposobu określenia „liczby uczniów przyjętej do podziału subwencji” i niepowiększaniu rzeczywistej liczby uczniów danej szkoły o stosowany w roku 2015 wskaźnik procentowy 3,4%.


Należy wyjaśnić, że pod używanym w algorytmie pojęciem „dzieci i młodzież lub uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim” należy rozumieć dzieci i młodzież lub uczniów posiadających aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, stwierdzające bądź „niepełnosprawność intelektualną” bądź też „upośledzenie umysłowe” danego stopnia. Zmiana ta wiąże się z nową terminologią używaną w odniesieniu do tej grupy uczniów/dzieci objętych kształceniem specjalnym. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 18b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357), ilekroć w przepisach ustawy o systemie oświaty jest mowa o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną danego stopnia.

Informacja o wysokości stawek dotacji na rok 2016 zamieszczona zostanie w styczniu 2016 r. na internetowej stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce „Oświata niepubliczna” – „Dotacje” – „Miesięczne stawki dotacji”.

 

Dyrektor
Biura Edukacji
Joanna Gospodarczyk