Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kto może ubiegać się o dotację?

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 8 lipca, 2016 - 10:21
zaktualizowany: piątek, 8 lipca, 2016 - 10:21

Zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), wnioski o dotację dla szkół/placówek niepublicznych powinny być składane w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, odpowiednio w:

  • Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na siedzibę szkoły/placówki – w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół (z wyłączeniem specjalnych) oraz placówek oświatowych,

  • Biurze Edukacji – w przypadku szkół specjalnych, placówek oświatowych specjalnych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze), placówek specjalistycznych lub poradni psychologiczno – pedagogicznych (dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

Wniosek o udzielenie dotacji może być złożony przez osobę prowadzącą szkołę/placówkę wyłącznie po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa (stanowisko takie zgodne jest z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II GSK 2212/14 z dnia 8 marca 2016 r.).

Dotacja wypłacana jest w dwunastu częściach, na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów, sporządzanej wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca i składanej przez organ prowadzący do 10 dnia każdego miesiąca (z tym że za grudzień do 5 grudnia). 

Szczegółowo tryb udzielania dotacji w m.st. Warszawa opisany jest w uchwale nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji (…), której treść dostępna jest w zakładce „Uchwała i druki do pobrania”.