Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rozliczenie dotacji w systemie ODPN

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 27 lipca, 2016 - 13:37
zaktualizowany: środa, 27 lipca, 2016 - 13:37

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały XIX/464/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r., organ prowadzący szkołę/placówkę dotowaną z budżetu m.st. Warszawy sporządza roczne rozliczenie dotacji w systemie elektronicznym, wskazanym przez Biuro Edukacji, a jego wydruk przekazuje do urzędu w formie podpisanego dokumentu, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji. Nie jest możliwe złożenie rozliczenia bez uprzedniego wprowadzenia danych do systemu.

 

W związku z powyższym, w systemie ODPN, przygotowana została zakładka „Rozliczenie dotacji”, która umożliwia bieżącą ewidencję dowodów księgowych, stanowiących podstawę realizacji wydatku i rozliczenia dotacji. W celu wprowadzenia do systemu poszczególnych dokumentów finansowych, w zakładce tej należy wybrać opcję „Zarządzaj” a następnie „Zestawienie wydatków poniesionych”.  Wprowadzanie danych  odbywa się przy użyciu ikonki „Edycja dokumentów”. Wygenerowanie i wydruk  rozliczenia następuje  poprzez użycie przycisku „Wydruk”. Zestawienie wprowadzonych dokumentów finansowych można wygenerować również w formie pliku excel, używając przycisku „Export dokumentów XLS”.

Dane w zakładce „Informacja o kwocie otrzymanej dotacji” należy wprowadzić dopiero po zamknięciu roku budżetowego, kiedy znana jest  kwota dotacji otrzymanej w danym roku oraz – w przypadku szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych dla młodzieży - kwota dotacji należnej na uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Jedynie szkoły/placówki podlegające likwidacji w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, zobowiązane są do uzupełnienia danych w tej zakładce oraz do złożenia rozliczenia wcześniej niż po upływie roku budżetowego.