Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja w sprawie zmian w dotacjach od 1 stycznia 2017 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 5 września, 2016 - 12:31
zaktualizowany: poniedziałek, 5 września, 2016 - 12:32

 W związku z zapisami ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), wprowadzającej nowy sposób naliczania stawek dotacji dla szkół i placówek, Biuro Edukacji prowadzi obecnie prace nad nowelizacją uchwały nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji (…).

Większość zmian w zakresie dotacji wprowadzonych wspomnianą ustawą wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., niemniej jednak, zgodnie z zapisami art. 27 ustawy, część zmian w przepisach należy uwzględnić już na etapie składania przez szkoły/placówki informacji o planowanej na rok 2017 liczbie uczniów. Oznacza to m.in., że warunkiem uzyskania dotacji na 2017 rok dla:

  • internatu przy szkole,

  • oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,

  • uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

jest podanie przez organ prowadzący, w terminie do 30 września 2016 r., planowanej na rok 2017 liczby odpowiednio wychowanków internatu, uczniów oddziału przedszkolnego oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W aktualnie obowiązującym druku wniosku o dotację przewidziane zostały pozycje, w które należy wpisać dane o planowanej liczbie wychowanków internatu oraz uczniów oddziałów przedszkolnych. Dane o liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych tożsame są z danymi o liczbie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, które również uwzględnione są we wniosku o dotację.