Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nowa uchwała dotacyjna od dnia 1 września 2019 roku

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 29 lipca, 2019 - 09:17
zaktualizowany: poniedziałek, 29 lipca, 2019 - 09:18

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2019  r. pod pozycją 9011 opublikowana została uchwała nr XV/357/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i zastępuje dotychczas obowiązującą uchwałę nr LIX/1569/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji /…/. Uchwała przygotowana została na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245).

W stosunku do uchwały aktualnie obowiązującej, w nowej uchwale zmieniona została struktura - tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przestał być, jak dotychczas, załącznikiem mającym formę regulaminu i został włączony w treść uchwały, załączniki stanowiące dotychczas załączniki do regulaminu stały się natomiast załącznikami do uchwały. Ponadto, w nowej uchwale powielono większość rozwiązań w zakresie trybu dotowania aktualnie obowiązujących. Nowe rozwiązania wynikają przede wszystkim ze zmian w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i są to:

1. Objęcie trybem udzielania, rozliczania i kontroli dotacji wypłaconych na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzonych w szkołach niepublicznych, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji.

Ważne! Zapisy uchwały dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zgodnie z art. 155 i 156 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, będą miały zastosowanie dopiero do kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozpoczętych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach wydaną na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), tj. w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, które wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r. Uchwały nie stosuje się do kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2018, w oparciu o podstawy programowe dotychczas obowiązujące.

2. Doprecyzowanie, zgodnie z regulacją zawartą w art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, iż dotacja dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki przekazywana jest z uwzględnieniem uczestnictwa uczniów w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) – w praktyce oznacza to, iż do analizy frekwencji zrealizowanej przez ucznia nie wlicza się np. zajęć praktycznej nauki zawodu, z których uczeń jest zwolniony w związku z jego wcześniejszym zatrudnieniem w danym zawodzie.

3. Doprecyzowanie, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, iż w przypadku szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, upoważnieni pracownicy Urzędu m.st. Warszawy dokonując sprawdzenia ze stanem faktycznym liczby uczniów, mogą weryfikować również listy obecności zawierające własnoręczne, czytelne podpisy uczniów potwierdzające ich uczestnictwo w zajęciach.

4. Ustalenie odrębnego wzoru informacji o faktycznej liczbie uczniów dla uczniów wygaszanych gimnazjów oraz klas gimnazjalnych.

5. Doprecyzowanie, iż dotacja może być przekazywana, prócz rachunku bankowego szkoły lub placówki oświatowej, także na rachunek zespołu szkół lub placówek, co jest zgodnie z zapisem art. 34 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

6. Doprecyzowanie zapisów dotyczących kontroli w szkołach i placówkach.

7. Ustalenie, z uwagi na nowe zasady rozliczania dotacji na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, odmiennych dla różnych typów szkół i placówek wzorów rozliczenia otrzymanej dotacji, stanowiących załączniki do uchwały, obejmujących szkoły/placówki rozliczające się na podobnych zasadach. Od dnia 1 września obowiązują nowe załączniki dotyczące rozliczenia dotacji, oddzielne dla:

 • szkół dla młodzieży niebędących szkołami specjalnymi, przedszkoli (z wyjątkiem przedszkoli specjalnych), oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, które zobowiązane są do odrębnego rozliczania dotacji otrzymanej na organizację kształcenia specjalnego,
 • szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych, placówek oświatowych specjalnych oraz burs szkolnych i poradni (w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju), tj. podmiotów, które rozliczają wszystkie wydatki w jednej grupie wydatków, na zasadach dotychczasowych,
 • szkół dla dorosłych, szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych, w których wysokość dotacji zależna jest od zrealizowanej frekwencji, i które prócz dotacji otrzymanej na każdego ucznia otrzymują również dotację na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji oraz dodatkową dotację za tzw. efekt kształcenia, tj. z tytułu uzyskania przez ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych świadectwa dojrzałości lub uzyskania przez ucznia szkoły policealnej dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/dyplomu zawodowego.

Z uwagi na zmiany w przepisach oświatowych, od dnia 1 września br. obowiązują następujące wzory załączników do uchwały:

 1. załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji,
 2. załącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 5, art. 31 ust. 1a i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 3. załącznik nr 3 - Informacja o faktycznej liczbie uczniów,
 4. załącznik nr 4 - Informacja o faktycznej liczbie uczniów w gimnazjach dla dorosłych i klasach gimnazjalnych w szkołach dla dorosłych innego typu,
 5. załącznik nr 5 - Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
 6. załączniki nr 6 - Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji – wzór rozliczenia dotacji dla szkoły dla młodzieży niebędącej szkołą specjalną, przedszkola niebędącego  przedszkolem specjalnym, oddziału przedszkolnego oraz innej formy wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanków internatu oraz na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzonej w szkole dla młodzieży niebędącej szkołą specjalną,
 7. załącznik nr 7 - Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji – wzór rozliczenia dotacji dla przedszkola specjalnego i szkoły specjalnej oraz placówek oświatowych specjalnych i bursy szkolnej, z uwzględnieniem dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazywanej poradniom,
 8. załącznik nr 8 - Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji - wzór rozliczenia dotacji dla szkoły dla dorosłych, szkoły branżowej II stopnia, szkoły policealnej oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzonych w szkole branżowej II stopnia lub szkole policealnej, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji.

Ponadto, od dnia 1 września br. zniesione zostają zapisy dotyczące obowiązku rozliczania się z dotacji przez dotychczasowy organ prowadzący przy przekazywaniu szkoły/placówki nowemu organowi prowadzącemu w trakcie roku budżetowego. Rozliczenie dotacji dla szkoły składane będzie za cały rok budżetowy, do dnia 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.