Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wypłata dotacji w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty prowadzonych przez organ inny niż m.st. Warszawa – aktualizacja komunikatu

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 27 marca, 2020 - 10:56
zaktualizowany: piątek, 27 marca, 2020 - 11:28

Informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wypłata dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki oraz placówek dokonywana jest na zasadach dotychczas obowiązujących, zgodnie z uchwałą  Nr XV/357/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Zmianie ulegają zasady wypłaty dotacji dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, zobowiązanych do rozliczania tzw. frekwencji uczniów na zajęciach. Zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), do ustalania dotacji za okres od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zakończy się czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 i 278), tj. przepisów  uzależniających otrzymanie dotacji na ucznia od jego uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, potwierdzonej własnoręcznym, czytelnym podpisem na liście obecności. Ponadto, zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 przywołanego rozporządzenia, w okresie od 1 kwietnia do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończyło się czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, nie stosuje się przepisu art. 34 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. przepisu dotyczącego rozliczania tzw. frekwencji uczniów na zajęciach w poprzednim miesiącu. Zgodnie z powyższym, w przypadku szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych:

  1. Dotacja za okres od 1 marca do końca miesiąca, w którym będzie obowiązywało czasowe  ograniczenie funkcjonowania szkół, naliczana będzie w oparciu o liczbę uczniów szkoły według stanu na 1 dzień roboczy danego miesiąca.
  2. Nie ma obowiązku wypełniania oraz składania informacji o  faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych za marzec br. oraz za każdy kolejny miesiąc, w którym obowiązywać będzie czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły.

 

Należy pamiętać, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania wszystkie jednostki systemu oświaty – zarówno publiczne jak i niepubliczne - zobowiązane są do realizacji swoich zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub z wykorzystaniem innego sposobu realizacji tych zadań, co wynika z zapisów przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.