Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady obliczania frekwencji w szkołach policealnych za listopad i grudzień 2020 r. – szczegółowe wyjaśnienie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 21 grudnia, 2020 - 14:16
zaktualizowany: poniedziałek, 21 grudnia, 2020 - 14:16

Komunikat w sprawie sposobu rozliczenia frekwencji i naliczenia dotacji w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych za XI i XII 2020 r.

 

Frekwencja uczniów za listopad i grudzień 2020 roku rozliczona została w oparciu o znowelizowane zapisy §10 ust. 9 – 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (…)  (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.). Od dnia 1 listopada br. § 10 ust. 12 rozporządzenia dotyczący naliczenia dotacji na uczniów semestru I uległ zmianie i brzmi następująco: 

12. Jeżeli okres w danym miesiącu, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły, jest krótszy niż 40%, a uczeń rozpoczął naukę na pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 w szkole, o której mowa w ust. 9, i niemożliwe jest spełnienie warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o którym mowa w art. 26 ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie tych przepisów lub ust. 9-11, to uznaje się, że warunek został spełniony, gdy organizacja zajęć w tym semestrze umożliwia temu uczniowi spełnienie warunku, o którym mowa w art. 44 w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dotacja należna za listopad oraz grudzień, tj. miesiące, w których obowiązuje czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół, naliczona została więc z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. w przypadku uczniów semestrów wyższych niż semestr I, dotacja naliczona została zgodnie z frekwencją zrealizowaną przez tych uczniów w ostatnim miesiącu, w którym ustalano spełnianie warunku co najmniej 50% obecności uczniów na zajęciach,
  2. w przypadku uczniów semestru I:
  • których frekwencja na zajęciach określana była w miesiącach wcześniejszych – dotacja naliczona została zgodnie z frekwencją zrealizowaną w ostatnim takim miesiącu,
  • którzy zapisani zostali do szkoły w październiku, jednak w tym miesiącu nie zostały wobec nich zorganizowane w formie stacjonarnej zajęcia obowiązkowe w wymiarze co najmniej 40% - dotacja za listopad oraz grudzień została naliczona,
  • którzy zapisani zostali do szkoły w listopadzie bądź w grudniu - dotacja przysługuje na tych uczniów, którzy mają możliwość spełnienia warunku zawartego w przywołanym art. 10 ust. 12 rozporządzenia, tj. warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, niezależnie od tego, czy nauka odbywa się w sposób zdalny, czy stacjonarny.

Z uwagi na to, że grudzień jest ostatnim miesiącem roku budżetowego, dotacja za grudzień naliczona została nie w oparciu o stan uczniów na 1 dzień grudnia, ale w oparciu o możliwą już do ustalenia frekwencję tych uczniów, co pozwoli na uniknięcie zwrotów dotacji w styczniu 2021 roku. Informacja o frekwencji za grudzień będzie jak zawsze składana w styczniu 2021 r., jednakże samo jej przygotowanie, podobnie jak przy frekwencji za listopad, będzie polegało na ewentualnym usunięciu ucznia z listy uczniów według stanu na 1 dzień grudnia 2020 r. lub dopisaniu ucznia. Przy uczniach semestru I potwierdzane będzie również, że mają oni możliwość spełnienia warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w I semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć.

 

Art. 44w. 1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

3. Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie określonym w statucie szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.

4. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza - również jego rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego, o których mowa w ust. 2, w formie określonej w statucie szkoły.

5. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w terminie, o którym mowa w ust. 3, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

6. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44y i art. 44ya.