Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Semestralne rozkłady zajęć dla uczniów semestru I

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 2 lutego, 2021 - 15:48
zaktualizowany: wtorek, 2 lutego, 2021 - 15:48

Z dniem 1 lutego 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy  rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami § 10 ust. 12a tego rozporządzenia:

 

„12a. W przypadku otrzymywania przez szkołę dotacji na ucznia uczęszczającego na pierwszy semestr, na podstawie ust. 12, do informacji o liczbie uczniów, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przekazywanej w terminie określonym zgodnie z art. 38 ust. 1 albo art. 42 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, szkoła dołącza semestralny rozkład zajęć potwierdzający możliwość spełnienia przez tego ucznia warunku, o którym mowa w art. 44w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.Semestralny rozkład zajęć przekazuje się w miesiącu będącym pierwszym miesiącem otrzymywania przez szkołę dotacji na tego ucznia.”

 

Warunek, o którym mowa  w art. 44w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, wskazany w powyższym przepisie brzmi następująco: „Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.”

 

Celem przedłożenia semestralnego rozkładu zajęć w  pierwszym miesiącu wykazywania do dotacji ucznia semestru I jest więc potwierdzenie, że uczeń ma możliwość uczestnictwa w obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych z zajęć.

 

Odpowiadając na zapytania kierowane w przedmiotowej sprawie przez dotowane szkoły, Biuro Edukacji przygotowało w formie tabelarycznej propozycję wzoru semestralnego rozkładu zajęć dla danego ucznia. Nie jest to dokument obowiązujący, gdyż przepisy nie upoważniają organów dotujących do narzucenia jakiejkolwiek formy takiego rozkładu zajęć, jest to jedynie propozycja wzoru do wykorzystania. We wzorze tym zawarte zostały informacje uwzględniające:

 

  • dane osobowe ucznia, niezbędne do jego identyfikacji na liście uczniów wprowadzonej do systemu ODPN (imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia),
  • nazwę zawodu, w którym uczeń się kształci oraz nazwę grupy, do której jest zapisany,
  • szczegółowy wykaz zajęć z poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem godzin zajęć, nazwy przedmiotu oraz planowanej daty zajęć.

 

Pod rozkładem zajęć zawarte jest podsumowanie liczby godzin z danego przedmiotu – należy bowiem pamiętać, iż w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, kiedy nie jest możliwe zbadanie frekwencji uczniów na zajęciach, dotacja przysługuje tylko na tych uczniów semestru I, którzy mają możliwość zrealizowania zajęć edukacyjnych w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych z zajęć. Stąd konieczne jest sprawdzenie, czy dany uczeń przyjęty na semestr I i wykazany do dotacji ma możliwość taką liczbę godzin zrealizować.

 

Ponieważ ten sam semestralny rozkład zajęć dotyczyć będzie faktycznie więcej niż 1 ucznia, uznajemy, że warunek zawarty w rozporządzeniu będzie dotrzymany także wówczas, gdy do semestralnego rozkładu zajęć, przygotowanego w jednym egzemplarzu, dołączone zostaną zbiorcze listy uczniów, którzy taki rozkład zajęć realizują. W tej sytuacji, na rozkładzie semestralnym nie będą uzupełniane dane konkretnego ucznia (komórki: imię, nazwisko, pesel pozostaną puste). Dane uczniów, którzy realizują podany rozkład semestralny ujęte zostaną w zestawieniu zbiorczym. Na zestawieniu tym podana zostanie także informacja o ewentualnym zmniejszeniu wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych w odniesieniu do konkretnego ucznia (np. w przypadku uczniów powtarzających semestr).

 

Jak już wskazano powyżej, semestralne rozkłady zajęć powinny być dostarczone wraz z informacją o faktycznej liczbie uczniów w pierwszym miesiącu otrzymywania przez ucznia dotacji.  

Pliki do pobrania: