Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nowe zasady wypłaty dotacji dla uczniów semestru I i II w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 25 lutego, 2021 - 15:06
zaktualizowany: czwartek, 25 lutego, 2021 - 15:11

Liczba uczniów semestru I oraz dotacja dla uczniów semestru II  w szkołach frekwencyjnych – nowe zasady naliczania dotacji w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

 

Z dniem 1 lutego br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wypłaty dotacji dla uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych, uczęszczających na I oraz II semestr.  Przepisy te zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Poniżej dokładne brzmienie tych przepisów, zawartych w art. 10 przywołanego rozporządzenia:

12a. W przypadku otrzymywania przez szkołę dotacji na ucznia uczęszczającego na pierwszy semestr, na podstawie ust. 12, do informacji o liczbie uczniów, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przekazywanej w terminie określonym zgodnie z art. 38 ust. 1 albo art. 42 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, szkoła dołącza semestralny rozkład zajęć potwierdzający możliwość spełnienia przez tego ucznia warunku, o którym mowa w art. 44w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Semestralny rozkład zajęć przekazuje się w miesiącu będącym pierwszym miesiącem otrzymywania przez szkołę dotacji na tego ucznia.

12b. Liczba uczniów uczęszczających na pierwszy semestr, na których szkoła otrzymuje dotację na podstawie ust. 12, w poszczególnych miesiącach innych niż pierwszy miesiąc tego semestru, nie może być większa niż 110% liczby uczniów uczęszczających na ten semestr, na których szkoła otrzymała dotację na podstawie ust. 12 w pierwszym miesiącu tego semestru.

12c. Przepis ust. 12b nie dotyczy szkół, w których liczba uczniów uczęszczających na pierwszy semestr w poszczególnych miesiącach innych niż pierwszy miesiąc tego semestru, zwiększy się o nie więcej niż 30 uczniów w porównaniu do liczby uczniów tego semestru, na których szkoła otrzymała dotację na podstawie ust. 12 w pierwszym miesiącu tego semestru.

12d. Jeżeli okres w danym miesiącu, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły, jest krótszy niż 40%, a uczeń uczęszcza na drugi semestr w szkole, o której mowa w ust. 9, i niemożliwe jest spełnienie warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o którym mowa w art. 26 ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie tych przepisów lub ust. 9-11, to uznaje się, że warunek został spełniony, jeżeli szkoła otrzymywała na tego ucznia dotację na podstawie ust. 12.

 

Limit liczby uczniów semestru I

Kwestia przekazywania semestralnych rozkładów zajęć dla uczniów semestru I wyjaśniona została szczegółowo w komunikacie z dnia 2 lutego br. W marcu br. po raz pierwszy zastosowanie będzie miał natomiast zapis dotyczący limitu liczby uczniów semestru I wykazywanych do dotacji w miesiącach innych niż pierwszy miesiąc tego semestru. I tak, zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 12b i 12c, liczba uczniów semestru I wykazywanych do dotacji w kolejnych miesiącach semestru nie może być większa niż 110% liczby uczniów, na których szkoła otrzymała dotację w pierwszym miesiącu semestru I (dotacja, którą szkoła otrzymała jest naliczana na podstawie danych zawartych w informacji miesięcznej) przy czym, jeżeli ten wzrost wynosi nie więcej niż 30 uczniów, jest on dopuszczalny, nawet jeżeli liczba ta przekracza 110% liczby uczniów dotowanych w pierwszym miesiącu tego semestru. W praktyce, jeżeli w lutym, będącym pierwszym miesiącem semestru:

  • przekazano dotację na 200 uczniów rozpoczynających semestr I - w marcu (i kolejnych miesiącach semestru I) do dotacji może zostać wykazanych maksymalnie 230 uczniów:

200 uczniów x 110% = 220 uczniów - wzrost o 20 uczniów w stosunku do lutego, wzrost dopuszczalny – 30 uczniów,  limit uczniów = 200 + 30 = 230

  • przekazano dotację na 300 uczniów semestru I - w marcu (i kolejnych miesiącach semestru I) do dotacji może zostać wykazanych maksymalnie 330 uczniów:

300 uczniów x 110% = 330 uczniów

  • przekazano dotację na 350 uczniów semestru I - w marcu (i kolejnych miesiącach semestru I) do dotacji może zostać wykazanych maksymalnie 385 uczniów:

350 uczniów x 110% = 385 uczniów

Mając na uwadze opisane powyżej zasady naliczania dotacji prosimy, aby w kolejnych miesiącach semestru I liczba uczniów tego semestru wprowadzanych do aplikacji ODPN nie przekraczała limitu wynikającego z rozporządzenia. Obowiązek określenia tego limitu oraz zastosowania się do niego spoczywa na organie prowadzącym szkołę. Ważne jest, aby już na  etapie wprowadzania danych do ODPN do 10 dnia miesiąca podjąć decyzję, którzy z uczniów zapisanych na semestr I mają zostać wykazani do dotacji, tak by ich łączna liczba nie przekraczała limitu określonego na podstawie danych o liczbie uczniów objętych dotacją w pierwszym miesiącu semestru. Organ dotujący nie posiada uprawnienia do usuwania z systemu ODPN danych uczniów wykazanych ponad limit, tym bardziej, że na uczniów przysługują zróżnicowane stawki dotacji. Oczywiście, kwestia prawidłowego wyliczenia limitu może być konsultowana z organem dotującym, jednakże decyzja, których uczniów semestru I wykazać do dotacji w kolejnych miesiącach pozostaje wyłącznie w gestii organu prowadzącego.

 

Wypłata dotacji na uczniów semestru II

Ponadto, zgodnie z zapisem § 10 ust. 12d, jeżeli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół uczeń uczęszcza na drugi semestr, a nie jest możliwe, na podstawie danych z miesięcy poprzednich, ustalenie jego frekwencji na zajęciach uznaje się, że warunek uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych został spełniony, jeżeli szkoła otrzymywała na tego ucznia dotację na podstawie ust. 12. Oznacza to, iż kontynuowana jest wypłata dotacji na uczniów semestru II, którzy będąc na semestrze I otrzymywali dotację nie w oparciu o zrealizowaną frekwencję (bo ta była niemożliwa do ustalenia), ale ponieważ  możliwe było spełnienie przez nich warunku, o którym mowa w art. 44w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, czyli organizacja zajęć w I semestrze umożliwiała im udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć.