Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Naliczenie dotacji na uczniów semestru I w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych za luty br. - wyjaśnienie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 1 kwietnia, 2021 - 15:21
zaktualizowany: czwartek, 1 kwietnia, 2021 - 15:21

Naliczenie dotacji na uczniów semestru I w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych za luty br. - wyjaśnienie

 

Z dniem 1 lutego 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 z późn. zm.). Zmiany w dotowaniu dotyczą przede wszystkim obowiązku przedkładania semestralnych rozkładów zajęć dla uczniów semestru I oraz limitu uczniów wykazywanych do dotacji w kolejnych miesiącach semestru I. Kwestia sporządzania semestralnych rozkładów zajęć omówiona została w komunikacie z dnia 2 lutego br. zamieszczonym na stronie Biura Edukacji. W sprawie limitu liczby uczniów semestru I wykazywanych do dotacji  kontaktowały się ze szkołami bezpośrednio Dzielnice wypłacające dotacje.

 

Jakkolwiek zasady rozliczenia uczestnictwa uczniów semestru I w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych nie uległy zmianie, od dnia 1 lutego kwestia ta wzbudza wiele wątpliwości interpretacyjnych. Zgodnie bowiem z zapisami § 10 ust. 11 i 12 przywołanego rozporządzenia, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół:

 

  • uznaje się, że uczeń spełnił warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a tym samym należna jest na niego dotacja, jeżeli spełnił go w ostatnim miesiącu, w którym ustalano spełnianie tego warunku (ust. 11),
  • w przypadku uczniów semestru I, dla których niemożliwe jest spełnienie warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, dotacja przysługuje, gdy organizacja zajęć w tym semestrze umożliwia uczniowi spełnienie warunku uczestnictwa w poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć (ust. 12).

 

Wśród uczniów semestru I są obecnie osoby, które były już uczniami danej szkoły w semestrze jesiennym roku szkolnego 2020/2021 - kształciły się w innym zawodzie lub też kształciły się w tym samym zawodzie na semestrze I, a obecnie powtarzają semestr I. Niektórzy z tych uczniów nie byli objęci dotacją, ponieważ w  ostatnim miesiącu, w którym możliwe było ustalenie spełniania przez nich warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie zrealizowali co najmniej 50% frekwencji na zajęciach. W tej sytuacji kluczowe jest rozstrzygnięcie, czy w przypadku osób, które były już uczniami szkoły w  semestrze jesiennym, należy wypłacać dotację zgodnie z frekwencją zrealizowaną przez nich w ostatnim miesiącu, w którym możliwe było jej ustalenie, czy też od dnia 1 lutego wszystkich uczniów semestru I wiosennego należy traktować jako uczniów „nowych”, dla których niemożliwe jest spełnienie warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (ust. 12).

 

Z uwagi na powyższe wątpliwości, w marcu br. Biuro Edukacji wystąpiło do Ministerstwa Edukacji i Nauki o udzielenie wyjaśnień. Przyjęto, iż do czasu otrzymania odpowiedzi, dotacja należna za luty na uczniów semestru I, którzy byli uczniami szkoły w semestrze jesiennym, naliczana będzie z uwzględnieniem frekwencji zrealizowanej w ostatnim miesiącu, w którym możliwe było jej ustalenie. W przypadku, gdyby z odpowiedzi Ministerstwa wynikało, iż wszyscy uczniowie semestru I powinni być traktowani jako „nowi” uczniowie szkoły, część dotacji za luty należna na tych uczniów semestru I, na których dotacji nie naliczono z powodu braku frekwencji w poprzednich miesiącach, dopłacona zostanie w kolejnym miesiącu.